Consello Social

O Consello Social é o órgano de participación da sociedade na Universidade e debe exercer como elemento de interrelación entre a sociedade e a Universidade. A súa composición e o nomeamento dos seus membros levarase a cabo de conformidade co disposto na Lei 6/2013, de 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia (DOG nº 125, de 3 de xullo de 2013).

Máis información