U-Multirank

U-Multirank

O ranking U-multirank propón un enfoque multidimensional e orientado para o estudo de institucións de educación superior. Este ranking cobre as seguintes dimensións: ensino e aprendizaxe, investigación, transferencia de coñecementos, orientación internacional e participación rexional. Cobre máis de 1200 institucións de educación superior de 83 países de todo o mundo.

Fontes de información

Web of Science (WoS), PATSTAT, EPO, USPTO e as propias institucións de educación superior que participan no ranking.

Resultados

A continuación descríbese a situación da UDC no ranking U-multirank institucional e por ámbitos.

Ranking institucional (2018):

Grupo de alto rendemento: A UDC destaca en taxa de gradación (máster), tempo de graduación (grao), publicacións interdisciplinares, mobilidade estudantil, graduados traballando en España (grao e máster), estudantes en prácticas en España, ingresos nacionais e acordos estratéxicos con entidades da comunidade autónoma.

Grupo de rendemento medio: A UDC ten un rendemento medio en taxa de citas, publicacións (valor absoluto e normalizado), ingresos investigación externa, produción artística, publicacións máis citadas, publicacións profesionais, publicacións con empresas, publicacións en colaboración internacional e doutoramentos internacionais.

Ranking por ámbitos:

Psicoloxía (2018): Está por enriba da media en persoal doutor, ingresos de investigación externa, publicacións interdisciplinares, doutoramentos internacionais, publicacións en colaboración internacional, bolsas internacionais e estudantes en prácticas en España.

Educación (2018): Destaca en ratio estudantes-persoal, tempo de gradación (máster), persoal doutor, publicacións, publicacións en colaboración internacional e estudantes en prácticas en España.

Enfermaría (2018): Sitúase por enriba da media en ratio estudantes-persoal, tempo de gradación (máster) e persoal doutor.

Socioloxía (2018): Destaca en ratio estudantes-persoal, persoal doutor, ambiente de traballo (máster) e ingresos de fontes privadas.

Empresariais (2017): Sitúase por enriba da media en proporción de profesores e alumnos, ingresos de fontes privadas, programas de grao e máster en lingua estranxeira e estudantes en prácticas en España.

Informática (2017): Destaca en publicacións interdisciplinares. Ademais conta cun rendemento por enriba da media en proporción de profesores e alumnos, tempo de gradación en máster, número de publicacións, ingresos de investigacións externas e de fontes privadas e estudantes en prácticas en España.

Enxeñaría Mecánica (2017): Destaca en proporción de profesores e alumnos, tempo de gradación en grao e publicacións citadas en patentes. Correspóndelle un rendemento por enriba da media en ingresos de fontes privadas e estudantes en prácticas en España.

Enxeñaría civil (2017): Destaca en ingresos de fontes privadas e programas de máster en idioma estranxeiro. Posúe un rendemento por enriba da media en proporción de profesores e alumnos, tempo de gradación en grao e máster.

Enxeñaría eléctrica (2017): Destaca en tempo de gradación en grao. Posúe un rendemento por enriba da media en bolsas internacionais e estudantes en prácticas en España.

Enxeñaría industrial (2017): Está por enriba da media en proporción de profesores e alumnos e estudantes en prácticas en España.

Económicas (2017): Está por enriba da media en proporción de profesores e alumnos, ingresos de investigación externa e de fontes privadas e programas de grao en idioma estranxeiro.

Bioloxía (2016): Destaca en proporción de profesores e alumnos, ingresos de fontes privadas e estudantes en prácticas en España. Correspóndelle un rendemento por enriba da media en publicacións interdisciplinares e tempo de gradación en másteres.

Química (2016): Destaca en estudantes en prácticas en España. Caracterízase por un rendemento por enriba da media en publicacións interdisciplinares e ingresos de fontes privadas.

Matemáticas (2016): Destaca en persoal docente doutor, publicacións interdisciplinares, ingresos de fontes privadas e estudantes en prácticas en España. Asígnaselle un rendemento por enriba da media en produtividade de doutoramento.


Actualizado: xuño de 2018