Información económica

Orzamentos

Evolución dos orzamentos

INGRESOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capítulo III: Taxas, prezos públicos e o. ingresos  14.244.900,00 14.950.900,00 14.872.900,00 15.344.830,48 16.353.572,02 16.663.822,70 16.949.527,40
Capítulo IV: Transferencias correntes  85.195.340,70 82.312.831,83 82.727.537,45 85.256.622,57 86.667.644,89 92.038.376,42 95.274.299,93
Capítulo V: Ingresos patrimoniais  487.000,00 460.000,00 420.000,00 335.000,00 315.000,00 315.000,00 340.000,00
Capítulo VII: Transferencias de capital  16.488.693,20 14.167.446,36 15.900.847,60 14.888.806,49 15.619.900,97 13.688.592,87 16.713.781,10
Capítulo VIII: Activos financeiros  3.200.000,00 2.952.771,20 2.270.800,97 495.038,00 490.327,54 588.931,14 689.715,02
Capítulo IX: Pasivos financeiros  0,00 79.557,86 0,00 0,00   0,00 0,00
TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS  119.615.933,92 114.923.507,25 116.192.086,02 116.320.297,54 119.446.445,42 123.294.723,13 129.967.323,45
               
GASTOS  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capítulo I: Gastos de persoal  87.676.709,50 83.871.898,07 85.391.720,67 88.383.430,83 90.292.674,48 92.200.902,31 96.421.178,56
Capítulo II: Gastos correntes en bens e servizos  16.295.284,40 15.705.203,53 14.969.574,50 15.263.549,50 14.486.944,32 15.582.765,40 16.552.513,26
Capítulo III: Gastos financeiros  102.850,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 45.386,22 33.000,00 28.000,00
Capítulo IV: Transferencias correntes  3.070.132,00 3.246.495,40 2.928.924,50 2.459.114,76 2.762.881,76 4.601.378,70 4.747.276,48
Capítulo V: Fondo de continxencia  250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 350.000,00 350.000,00
Capítulo VI: Inversións reais  11.327.587,00 11.028.470,26 11.843.366,35 9.155.702,45 11.058.558,64 9.976.676,62 11.318.355,15
Capítulo VII: Tranferencias de capital 1.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo VIII: Activos financeiros  42.100,00 11.670,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo IX: Pasivos financeiros  850.000,00 750.000,00 700.000,00 700.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00
TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS  119.615.933,92 114.923.507,25 116.192.086,02 116.320.297,54 119.446.445,42 123.294.723,03 129.967.323,45
               
Gastos correntes (II e IV) 19.365.416,40 18.951.698,93 17.898.499,00 17.722.664,26 17.249.826,08 20.184.144,10 21.299.789,74
Gastos correntes (I, II e IV) 107.042.125,90 102.823.597,00 103.290.219,67 106.106.095,09 107.542.500,56 112.385.046,41 117.720.968,30


Contas xerais e liquidacións

Evolución das liquidacións

INGRESOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
III. Taxas, prezos públicos e o. ingresos 16.123.854,72 15.472.881,64 14.387.722,09 16.734.893,40 15.184.926,99 15.032.039,59 16.863.381,81
IV. Transferencias correntes 80.909.303,33 84.140.272,78 82.300.904,02 80.701.531,38 87.362.771,36 90.831.904,24 93.513.379,17
V. Ingresos patrimoniais 571.507,83 291.170,59 458.774,76 332.558,08 309.577,35 326.382,42 309.983,89
VII. Transferencias de capital 24.982.109,00 19.134.613,01 23.568.591,13 23.875.723,45 19.804.334,38 26.627.550,21 24.577.364,45
VIII. Activos financeiros 149.745,69 149.745,69 149.661,87 165.411,87 149.661,86    
IX. Pasivos financeiros     2.560.000,00        
TOTAL INGRESOS 122.736.520,57 119.188.683,71 123.425.653,87 121.810.118,20 122.811.271,94 132.817.876,46 135.264.109,32

 

GASTOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I. Gastos de persoal 83.632.477,21 83.509.108,37 84.681.291,22 85.885.108,91 88.568.468,67 91.497.014,09 93.035.999,11
II. Gastos correntes en bens e servizos 16.483.982,52 16.302.273,83 15.194.096,49 13.666.625,60 15.359.383,52 13.469.049,01 15.473.057,86
III. Gastos financeiros 97.647,70 51.717,78 35.391,57 36.025,92 20.222,87 28.059,36 32.269,67
IV. Transferencias correntes 3.431.153,59 3.668.428,20 3.877.709,33 3.124.839,41 2.887.577,04 2.817.559,99 4.871.002,87
V. Fondo de Continxencia              
VI. Investimentos reais 18.190.953,64 16.084.468,39 20.473.144,74 23.155.546,56 16.883.996,19 19.326.034,37 18.311.328,27
VII. Transferencias de capital 1.202,02 1.200,00 1.200,00     392.631,00 511.111,82
VIII. Activos financeiros 9.000,00 20.450,00 9.121,00 29.128,85 40.969,19    
IX. Pasivos financeiros 847.159,18 2.520.071,32 1.467.922,97 691.977,75 696.452,04 545.128,02 488.968,92
TOTAL GASTOS 122.693.575,86 122.157.717,89 125.739.877,32 126.589.253,00 124.457.069,41 128.075.475,84 132.723.738,52


Informes de auditoría


Perfil do contratante