Consello de Goberno

O Consello de Goberno, órgano de goberno da Universidade.

Está integrado e presidido polo reitor, o secretario xeral, o xerente, os vicerreitores, 20 persoas designadas polo Claustro de entre os seus membros, 7 representantes dos decanos e directores de centros, 7 directores de departamentos, 1 de institutos universitarios de investigación, os restantes, ata un máximo de 50 membros, desinados polo reitore 3 membros do Consello Social.

Funcións do Consello de Goberno

Composición do Consello de Goberno