Claustro Universitario

O Claustro Universitario, máximo órgano de representación da comunidade universitaria, elabora e modifica os Estatutos.

Está formado polo reitor, que o preside, o secretario xeral, o xerente e 300 membros elixidos por e entre cada un dos sectores nas seguintes proporcións: 51% PDI doutor con vinculación permanente, 12% membros das restantes categorías de PDI, 28% estudantes e 9% PAS.

Funcións

Composición do Claustro