Libre movilidad

A normativa aplicable para a libre mobilidade é a seguinte:

Regulamento sobre mobilidade internacional de estudantes versión consolidada a feb. 2015 (aprobado 20/12/12, modificado 27/02/14 e 29/01/15)

Modelos a utilizar para solicitar a libre mobilidade:

Este portal non estará dispoñible o día 26/09/19. Desculpen as molestias.

  • Unha copia impresa en papel da solicitude, deberá presentarse no Rexistro da UDC e dirixida à vicerreitoría competente en materia de relacións internacionais da UDC, cando menos, cun mes de antelación á data de inicio da mobilidade,

Modelos a utilizar cando a mobilidade estea concedida pola UDC e antes do inicio da estadía

Modelos a utilizar para finalizar e xustificar a estadía final