Sección de Inventario e Patrimonio

Xestión de inventario

Manual de procedemento

Instrucións para a xestión do inventario (actualizado en agosto de 2006)

Anexo I. Contas contables (actualizado en xaneiro 2018)

Modelo I. Datos do ben moble para a alta en inventario

Modelo II. Parte de baixa

Modelo de envío de etiqueta

Resolución que define a clasificación económica dos gastos dos capítulos II, III, IV e VI do orzamento de gastos e se establecen os criterios que se seguirán para a súa imputación

Resolución que establece as equivalencias de aplicacións orzamentarias ao orzamento de 2018, os novos conceptos económicos e a codificación do financiamento alleo finalista

Resolución de adecuación das contas contables de inventario aos criterios das resolucións do 17/07/2017 e do 03/01/2018

Normas de uso de bens de dominio público

Normativa de uso

Solicitude de uso de bens

Prezos espazos

Prezos instalacións deportivas

Prezos instalacións deportivas Fac. CC. do Deporte e E. Física

Salas da Reitoría

Relación de bens inmobles e mobles

Inventario de bens e dereitos

Parque de automóbiles

Concesións e contratos administrativos especiais