Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Simultaneidade de graos

Información xeral  |  Detalles  |  Estrutura xeral  |  Estrutura detallada  |  Normativa  |  Matrícula  |  Máis información

 

Matrícula

A solicitude de admisión para cursar este Programa de Simultaneidade realizarase polo mesmo procedemento que para o resto de titulacións ofertadas pola UDC.

Os/as alumnos/as de primeiro que cursen estes estudos por primeira vez deberán matricularse no réxime de dedicación a tempo completo, isto é, da totalidade dos créditos correspondentes ao primeiro curso.

 

Información sobre incorporación en 3.º

 

Información completa na normativa específica de cada un dos graos.