Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Licenciaturas  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Sistema de Garantía Interno de Calidade (SGIC)

 

No cadro do programa FIDES-AUDIT, a Facultade de Filoloxía elaborou o seu Manual do Sistema de Garantía Interno de Calidade e o Manual de Procedementos, que foron aprobados en Xunta de Facultade o día 18 de xullo de 2008. A segunda revisión e actualización do Manual e dos seus procedementos e anexos foi aprobada na Xunta de Facultade de 19 de xuño de 2013.

Os procedementos PE03 e PA04 foron revisados e actualizados en setembro de 2014, segundo se informou na Xunta de Facultade de 26 de setembro de 2014.

 

Tanto o Manual como os procedementos contan coa avaliación positiva da ACSUG. Pode consultalos nos seguintes enlaces:

Manual do Sistema de Garantía Interno de Calidade (MSGIC).

Manual de procedementos do SGIC: Procedementos Estratéxicos (PE01-03) | Procedementos Clave (PC01-07 | PC08-14) | Procedementos de Apoio (PA01-08) | Procedementos de Medición (PM01).

 

 

A 16 de xuño de 2016 a ACSUG emitiu certificación positiva da implantación do Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Filoloxía conforme ás directrices estabelecidas no programa FIDES-AUDIT. O certificado é valido até xuño de 2022.

Certificado da implantación do Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Filoloxía da UDC