Plan de Acción Titorial

Un dos puntos fortes dentro do contexto actual do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) son os Plans de Acción Titorial (PAT). A Facultade da Enfermaría e Podoloxía (FEP) dispon deste programa, que conta ca participación do profesorado do Centro na búsqueda de potenciar a a formación do estudantado, favorecer a excelencia académica, dispensar unha formación integral, otorgar atención a todo o alumnado e dar resposta ás novas necesidades do contexto do EEES.
 

O PAT da FEP trátase dun servizo que o alumnado pode utilizar de forma optativa, pero que é recomendable para todos e todas, xa que pode facilitar o seu paso pola universidade aproveitando todas as posibilidades que esta ofrece.

 Para calquer consulta ou para obter máis información podedes contactar en:

 

  • PAT da FEP (propostas e cronograma):
    • 2018-19
    • 2019-20