Órganos de Goberno e Comisións Académicas

 O regulamento de réxime interno da Facultade de Enfermaría e Podoloxía recolle dentro do título II a descripción, composición, elección e a información vinculada aos organos do centro.

Ademáis de dentro do capítulo IV no artigo 31 recolle que a finalidade das comisións do centro estará vinculada a serén  órganos dependentes da Xunta de Escola, para o mellor cumprimento das súas funcións, as cales serán:

 - Permanentes para os asuntos encomendados pola Xunta de Facultade dentro do marco das súas competencias, e terán a mesma duración que esta.

- Non permanentes son creadas e designadas pola Xunta de Facultade para a realización de traballos concretos, e a duración destes concordará coa súa eventualidade.