Impresos

Admisión:

Inicio e continuación nos estudos de doutoramento:

Devolución de taxas e prezos públicos:

Defensa da tese:

Mención doutor/a internacional:
Tese por compendio de publicacións:
Teses en cotutela:

Autorización para a defensa da tese:

Título de doutor/a:

Legalización de documentos expedidos pola UDC na Coruña:

Recoñecemento de sinaturas dos cargos oficiais da UDC:

Delegación do Goberno (Alta Inspección de Educación)

Praza de Ourense, nº 11 - 1º andar - A Coruña

Tf. 981 989 550 / 981 989 552

Apostila da Haia:

Pazo de Xustiza

Praza de Galicia - A Coruña

Profesorado alleo a UDC: