Revistas por materias

ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS

Publica desde 1966 un volume anual dedicado a temas de investigación relacionados con Madrid e a súa provincia: arte, arqueoloxía, xeografía, historia, urbanismo, lingüística, literatura, economía, sociedade e biografías de madrileños ilustres e personaxes relacionados con Madrid.

L'AVENÇ

Revista de divulgación e de reconstrucción crítica do pasado, cun énfase especial na Cataluña contemporánea, de antes e despois da guerra.

BERCEO

Fundada en 1946, é a revista da divulgación cultural e investigadora do Instituto de Estudios Riojanos.

ESTUDIOS MINDONIENSES

Anuario de estudos histórico-teolóxicos da Diócese de Mondoñedo-Ferrol.

 

AMERICAN JOURNAL OF PHILOLOGY

Publica investigacións sobre literatura clásica, filoloxía, lingüística, historia, sociedade, relixión, filosofía e estudos culturais e materiais. Aberta a unha ampla variedade de enfoques contemporáneos e interdisciplinarios, inclúe interpretación literaria e teoría, investigación histórica e crítica textual.

L'ANNÉE PHILOLOGIGUE

É un índice dos traballos académicos en campos relacionados co idioma, a literatura, a historia e a cultura das antigas Grecia e Roma. É a ferramenta bibliográfica estándar para a investigación en estudos clásicos.

L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE

Revista anual de renome internacional especializada no campo da antigüidade grega e romana, desde o período prehelénico ata a antigüidade tardía, e en aspectos renacentistas relacionados con estudos antigos.

ARCHIVES D'HISTOIRE DOCTRINALE ET LITTÉRATURE DU MOYEN ÂGE

Revista dedicada á historia literaria e historia doctrinal da Idade Media. Só publica investigacións que presentan contido novo sólidamente documentado, textos inéditos ou publicados de forma incompleta baseados nunha tradición de manuscritos de primeira man.

ATHENAEUM

Esta revista, fundada en 1913, está adicada á historia e literatura da Antigüidade.

BULLETIN DU CANGE

Revista sobre Ciencias Humanas e Sociais, fundouse en 1924 como complemento ao dicionario Novum Glossarium Mediae Latinitatis e é publicada actualmente pola Sección de Lexicografía Latina do Instituto de Investigación e Historia de Textos (CNRS). Abarca principalmente o campo da lexicografía latina así como os instrumentos da vida intelectual na Idade Media (glosas, comentarios ...).

CLASSICA ET MEDIAEVALIA

Classica et Mediaevalia fomenta as contribucións académicas que abarcan os campos da lingua e a literatura gregas e latinas ata a Idade Media tardía, así como a historia e as tradicións grecorromanas que se manifestan na historia xeral, a historia do dereito, a historia da filosofía e a historia eclesiástica.

COLLECTANEA CHRISTIANA ORIENTALIA (CCO)

Revista internacional dedicada á producción cristiá en árabe, copto, siriaco, etiópico, armenio, xeorxiano e grego, así como temas relativos á producción rabínica, sempre que teñan relación coa cristiá. Abarca as temáticas da literatura, lingüística, historia, historia da arte, arqueoloxía, liturxia e socioloxía.

CUADERNOS DE FILOLOGÍA CLÁSICA. ESTUDIOS GRIEGOS E INDOEUROPEOS

Publicación da Universidade Complutense, acolle colaboracións científicas sobre filoloxía grega e lingüística indoeuropea.

EIKASMÓS : QUADERNI BOLOGNESI DI FILOLOGÍA CLASSICA

Revista dedicada á crítica textual e exegética de textos de filoloxía clásica.

EMERITA : REVISTA DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGIA CLÁSICAS

Fundada en 1933 por Ramón Menéndez Pidal, publica artigos, notas, información e reseñas de filoloxía clásica, lingüística grega, latina, indoeuropea e ibérica, e de historia antiga.

EPOS : REVISTA DE FILOLOGÍA

Publicación da UNED sobre filoloxía clásica, hispánica, francesa, italiana, inglesa e alemá

EXEMPLARIA CLASSICA : JOURNAL OF CLASSICAL PHILOLOGY = REVISTA DE FILOLOGÍA CLÁSICA

Publicación anual sobre filoloxía clásica nos seguintes campos: manuscritos, historia dos textos, crítica textual, técnica editorial, edicións e comentarios e tradición textual de autores gregos e romanos.

FAVENTIA

Revista publicada pola Universidade Autónoma de Barcelona, que se ocupa da antigüidade clásica, da tardoantigüidade, a latinidade medieval, o humanismo e a tradición clásica.

GLOTTA

Revista que se ocupa da lingüística grega e latina.

HABIS

Revista anual da Universidade de Sevilla que publica traballos relacionados co mundo antigo en xeral e grecolatino en particular, nos seus aspectos históricos, textuais, lingüísticos, literarios, filosóficos e arqueolóxicos.

HARVARD STUDIES IN CLASSICAL PHILOLOGY

Acolle artigos sobre todos os aspectos das civilizacións das antigas Grecia e Roma : o idioma e os textos escritos, historia antiga, filosofía, historia da arte e recepción da cultura clásica na antigüidade tardía, o período medieval e máis alá.

MEDIOEVO LATINO

Esta publicación é unha bibliografía razonada relativa a textos escritos en latín desde o ano 475 ata principios do século XVI. A bibliografía é o resultado do exame sistemático, completo e directo de libros e revistas.

MINERVA : REVISTA DE FILOLOGÍA CLÁSICA

Publicación da Universidade de Valladolid, dedicada á filoloxía grecolatina en toda a súa extensión conceptual e cronolóxica.

MITTELLATEINISCHES JAHRBUCH

Publica ensaios sobre a filoloxía latina na Idade Media nos seus diversos aspectos: edicións, filoloxía, historia da historia, paleografía, estudos de manuscritos, literatura e lingüística, así como historia cultural. E abarca as áreas de transición entre o latín medio e as literaturas vernáculas, o latín antigo tardío e o humanismo moderno temprano.

MYRTIA : REVISTA DE FILOLOGÍA CLÁSICA

Editada polo Departamento de Filoloxía Clásica da Universidade de Murcia, está constituída por dúas seccións: Filoloxía Latina e Filoloxía Grega.

PHILOLOGUS

Fundada en 1846, é unha das revistas máis antigas no campo dos estudos clásicos. Publica artigos sobre literatura grega e latina, historiografía, filosofía, historia da relixión, lingüística…

REVISTA DE ESTUDIOS LATINOS (RELat)

Recolle aportacións científicas orixinais e inéditas en calquer ámbito da filoloxía latina e das disciplinas relacionadas con ela. Consta de tres seccións: “Artigos científicos”, “Informes sobre didáctica e novas tecnoloxías” e “Reseñas”.

REVUE DE PHILOLOGIE, DE LITTÉRATURE ET D'HISTOIRE ANCIENNES

Fundada en 1845, a revista publica artigos sobre lingüística, historia e literatura e un boletín bibliográfico de publicacións recentes sobre o mundo antigo.

REVUE DES ÉTUDES LATINES

Esta publicación trata temas de varias disciplinas (literatura, historia, lingüística, etc.) referidos á antigüidade romana en todos os seus aspectos, pero a veces tamén ao latín de idades posteriores (Idade Media e Renacemento, neolatin).

REVUE D'HISTOIRE DES TEXTES

Publicación interesada nos textos dos dominios lingüísticos grego, latino, romano e oriental, compostos antes do ano 1500.

RIVISTA DI FILOLOGIA E DI ISTRUZIONE CLASSICA

Presenta artigos e ensaios sobre linguas e literaturas gregas e romanas, historia, filosofía, religión, arte e sociedade.

STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA

Revista semestral dedicada á filoloxia clásica e á historia das literaturas grega e latina.

STUDI MEDIOLATINI E VOLGARI

A revista acolle contribucións de carácter filolóxico, lingüístico e histórico-literario de ámbito neolatino e mediolatino, ofrecéndose como instrumento de aproximación á complexa unidade cultural que está na base do mundo medieval.

TROIANALEXANDRINA

Troianalexandrina publica traballos sobre textos medievais europeos de materia clásica (materia de Troia, Alexandre Magno, literatura y mitoloxía greco-latina) y, en xeral, sobre a pervivencia da cultura clásica na Idade Media.

VOCES

É unha revista de filoloxía fundada en 1990 cuxo obxecto de estudo son os temas relacionados coa lexicoloxía latina e a Antigüidade tardía.

WIENER STUDIEN

Revista científica tradicional no campo dos estudos clásicos e da Patrística.

BIBLIOGRAPHIE DER FRANZÖSISCHEN LITERATURWISSENSCHAFT

É a principal bibliografía de estudos literarios franceses no mundo de fala alemá e máis alá. Foi fundada en 1963 e publícase anualmente.

CRITIQUE : REVUE GÉNÉRALE DES PUBLICATIONS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

Fundada en 1946, abarca estudos sobre libros e artigos publicados en Francia e no extraxeiro nos campos da creación literaria, a investigación filosófica, o coñecemento histórico, científico, político e económico.

CUADERNOS DE FILOLOGÍA FRANCESA

Editada pola Universidade de Extremadura, publica artigos de investigación orixinais que analicen algún aspecto lingüístico, literario ou traductolóxico no ámbito da lingua francesa. 

EPOS : REVISTA DE FILOLOGÍA

Publicación da UNED sobre filoloxía clásica, hispánica,francesa, italiana, inglesa e alemá.

ETUDES FRANÇAISES

Fundada en 1965, é unha revista de teoría e crítica. Interesada na literatura en lingua francesa, a relación entre as artes e as humanidades, o discurso e a escritura.

LE FRANÇAIS MODERNE

Revista dedicada al francés a partir do século XVI. Os seus pontos fortes son a filoloxía, gramática, estilística, dialectoloxía, xeografía lingüística, historia da linguaxe, problemas de ensinanza do idioma, xerga e ortografía.

LANGUE FRANÇAISE

Creada en 1969, esta revista céntrase nas investigacións teóricas e descriptivas contemporáneas sobre a lingua francesa.

LITTÉRATURE

Revista trimestral fundada en 1971 dedicada á literatura francesa. É un centro de reflexión sobre o papel inventivo da literatura na transformación das sociedades e das culturas.

MLN : MODERN LANGUAGE NOTES

Publica estudos críticos sobre as linguas modernas (alemán, francés, Italiano, hispánicas) e sobre obras recentes de literatura comparada.

MODERN LANGUAGE REVIEW

Os seus artigos centránse na literatura medieval e moderna das linguas de Europa : inglés , francés, xermánicas, hispánicas, eslavas e outras linguas do Este de Europa. Pero tamén trata temas de lingüística, literatura comparada e teoría crítica.

NOUVEAUX CAHIERS DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE

Revista editada pola Universidade de Xenebra, está dedicada á lingüística francesa.

L'OBS

Semanario de actualidade en lingua francesa

RENAISSANCE QUARTERLY

Publica estudos sobre o Renacemento (1300-1650) en diversas disciplinas: historia da arte, arquitectura, historia do libro, tradición clásica, literatura comparada, literatura inglesa, francesa, xermánica, hispánica, Italiana e hebraica, historia, Humanismo, pensamento xurídico e político, relixión, medicina e ciencia, paleografía e tradución de manuscritos, musicoloxía, etc.

REVISTA DE FILOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Acepta contribucións inéditas en calquera rama dos estudos lingüísticos e literarios, escritas en español, inglés, francés e alemán.

REVUE D'HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE

Fundada en 1894, esta revista presenta un panorama da investigación actual sobre a literatura en lingua francesa.

ROMANIC REVIEW

Revista dedicada ao estudo das literaturas romances: francesa, italiana e española.

TRAVAUX DE LITTÉRATURE

Abarca a produción literaria francesa, desde a Idade Media ata o período contemporáneo. Desde 2001, todos os volúmenes son temáticos.

 

 

AGALIA : REVISTA INTERNACIONAL DA ASOCIAÇÓN GALEGA DA LINGUA

Revista dedicada as Ciencias Sociais e Humanas e contempla ámbitos de especialización tais como os estudos linguísticos e literarios, a socioloxía, a antropoloxía, a historia, a xeografia, a filosofía, as artes, a ciencia política, as ciencias da educación, o turismo, a economía, o dereito, a comunicación ou a xestión e a planificación culturais.

BOLETIM DA ACADEMIA GALEGA DA LINGUA PORTUGUESA

Publicación oficial deste organismo que se define como "unha institución científica e cultural ao servizo do pobo galego que pretende promover o estudo da lingua de Galicia para que o proceso da súa normalización e naturalización sexa congruente cos usos presentes no conxunto da lusofonía".

BOLETÍN DA REAL ACADEMIA GALEGA

Órgano oficial da institución, publica artigos consagrados a diferentes materias e disciplinas científicas, nomeadamente literatura e lingua galegas, pero tamén historia, arte, arqueoloxía, etnografía e folclore, sempre en relación con Galicia.

BOLETÍN GALEGO DE LITERATURA

Revista que publica traballos de análise, crítica e teoría literarias sobre literatura xeral e literatura galega en particular.

BULLETIN OF HISPANIC STUDIES

Revista dedicada ás línguas, literaturas, historia cultural, cine e artes e estudos de xénero de España, Portugal e América Latina. Abarca as áreas lingüísticas do español, portugués, galego, catalán, vasco e idiomas amerindios.

BULLETIN OF SPANISH STUDIES

Publicación dedicada á investigación nas linguas, literaturas, historias e civilizacións de España, Portugal e América Latina.

CADERNOS DE LINGUA

Publicación da Real Academia Galega que pretende promover a investigación científica sobre a lingua galega en cuestións de importancia como a fixación da terminoloxía, a definición da variedade culta, o coñecemento da situación lingüística de Galicia ou as posibles estratexias de normalización.

COLOQUIO. LETRAS

Revista literaria portuguesa, que publica ensaios sobre literatura pero tamén textos de poesía e fición.

CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS

Fundada en 1944, na actualidade publica preferentemente estudos e investigacións de historia, tanto de carácter xeral como referidas especificamente á historia de Galicia.

GRIAL

Revista cultural galega cuxos obxectivos son informar sobre a realidade de Galiza, e informar e reflexionar sobre os máis diversos aspectos da cultura universal.

HISPANIC REVIEW

Editada desde 1933 pola Universidade de Pennsylvania, está dedicada á investigación nas literaturas e culturas hispana e luso-brasileña, desde a época medieval ata o presente.

IBEROROMANIA

É a revista máis antiga nas rexións de fala alemana que trata específicamente das linguas e literaturas ibérico-romances de Europa e América.

JL: JORNAL DE LETRAS, ARTES E IDEIAS

Publicación quincenal portuguesa que privilexia temas como a literatura, a arte, o teatro, o cinema, a danza ou a música.

KALLAIKIA

Publicaçom semestral da Associaçom de Estudos Galegos (AEG), que trata sobre temas relacionados coas ciencias sociais e naturais, as artes e outros temas relacionados coa realidade galega e internacional.

LUZES

Revista mensual en lingua galega que trata temas de actualidade.

RASSEGNA IBERISTICA

Publica artigos que tratan todos os aspectos da cultura ibérica e iberoamericana, nas áreas lingüísticas e culturais do español, do luso-brasileño e do catalán.

REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICANA

Publicación semestral que ten como obxectivo poñer en circulación os estudos recentes e os debates centrados no coñecemento e entendimento da literatura e a cultura latinoamericanas nos seus contextos histórico e social. Inclúe textos en español e portugués.

REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA

Publicación anual da Universidade da Coruña de investigación lingüística centrada no ámbito da filoloxía galega e portuguesa.

ROMANISTISCHES JAHRBUCH

Revista académica que se centra nas linguas, literaturas e estudos culturais románicos. Unha das súas seccións está dedicada aos problemas actuais con respecto ás linguas e literaturas iberoromances (español, portugués, dentro e fóra de Europa, catalán).

VEREDAS

Revista semestral da Associação Internacional de Lusitanistas, publica artigos relacionados con calquer aspecto da lingua e das culturas lusófonas.

VÉRTICE

Revista portuguesa de cultura e arte que presta atención tanto á creación literaria, artística, filosófica e científica, como á realidade económica, social e política. 

VICEVERSA : REVISTA GALEGA DE TRADUCIÓN

Revista da Universidade de Vigo, que publica traballos sobre historia e teoría da tradución, terminoloxía, fraseoloxía, ortografía técnica, comparación de linguas, reflexións dos tradutores sobre o proceso da tradución partindo do seu propio labor, críticas e recensións sobre as traducións publicadas en galego e sobre libros, en calquera lingua, relacionados coa disciplina.

ACTA LITERARIA

Pretende difundir a investigación crítica e teórica sobre a literatura no ámbito chileno, latinoamericano, hispánico e universal.

ANALES CERVANTINOS

Fundada en 1951, publícase nun volume anual que acolle todas as manifestacións do pensamento en torno á figura de Cervantes: o que se refire ao home, a súa obra e o seu entorno (a sociedade, a paisaxe, o tempo…).

ANALES DE LITERATURA ESPAÑOLA

Publicación da Universidade de Alicante que combina investigacións do Departamento de Filoloxía Española coas aportacións dos máis recoñecidos hispanistas. A traxectoria da revista ten dúas etapas: na primeira (números 1-10), cada volume dedícase á historia da literatura española. A partir do número 11 optouse por monográficos sobre temas marxinados ou poco frecuentados pola historiografía e a crítica, ou ben novedosos ou polémicos na investigación actual.

ANALES DE LITERATURA HISPANOAMERICANA

Publica estudos especializados en literatura hispanoamericana. Mantén en todos os seus números un apartado para Modernismo denominado Archivo Rubén Darío.

ANALES GALDOSIANOS

Dedícase a estudar a obra, vida e momento histórico de Benito Pérez Galdós, así como a dos seus contemporáneos na literatura española.

BOLETÍN DE FILOLOGÍA

Editado pola Universidade de Chile, está consagrado á publicación de artigos científicos orixinais de lingüística e filoloxía hispánicas e aberto aos desenvolvementos máis recentes da teoría e os métodos das ciencias da linguaxe que teñan incidencia nos estudos sobre a lingua española.

BULLETIN OF HISPANIC STUDIES

Revista dedicada ás linguas, literaturas, historia cultural, cine, artes e estudos de xénero de España, Portugal e América Latina. Abarca as áreas lingüísticas do español, portugués, galego, catalán, vasco e idiomas amerindios.

BULLETIN OF SPANISH STUDIES

Publicación dedicada á investigación nas linguas, literaturas, historias e civilizacións de España, Portugal e América Latina.

CAHIERS D'ÉTUDES HISPANIQUES MÉDIEVALES

Revista fundada en 1976 e dedicada nos seus inicios aos estudos lingüísticos sobre o español medieval. Máis tarde, a revista abríuse aos estudos de civilización e de historia literaria sobre a península ibérica medieval, cruzando varias disciplinas: historia, filoloxía, literatura, lingüística...

CERVANTES

Revista oficial da Cervantes Society of America, publica artigos en inglés e español sobre a vida e obra de Cervantes, recensións e notas de interés para os cervantistas.

CUADERNOS HISPANOAMERICANOS

Revista de crítica literaria e pensamento fundada en 1948. Nela colaboraron a maior parte dos nomes importantes da literatura hispanoamericana e española.

DICENDA : CUADERNOS DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Publicación da Universidade Complutense que trata sobre lingua e literatura españolas

DIECIOCHO

Publicación dedicada á Ilustración hispana, é dicir, aos estudos do século XVIII en España e América Latina: literatura, historia, arte e pensamento.

EDAD DE ORO

Desde 1982, selecciona artigos sobre literatura española en todas as súas épocas, literatura hispanoamericana, lingua española, lingüística e teoría literaria.

EPOS : REVISTA DE FILOLOGÍA

Publicación da UNED sobre filoloxía clásica, hispánica,francesa, italiana, inglesa e alemá

ESPAÑOL ACTUAL

Publicación centrada na evolución da lingua española.

HESPERIA : ANUARIO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Publicación da Universidade de Vigo, que publica traballos científicos sobre lingua e literatura españolas nos seus máis diversos aspectos, temas e contidos.

HISPAMÉRICA

Revista literaria fundada en 1972 co propósito de ofrecer aos lectores as expresións literarias de América Latina e do Caribe. Os números trimestrais inclúen tanto críticas literarias como poesía, fición e teatro, así como entrevistas con autores de renome e con algunhas das voces máis recentes de América Latina.

HISPANIC JOURNAL

Publicada pola Universidade de Pennsylvania, é unha revista orientada aos estudos aobre literatura, lingüística e cultura hispana (España e Hispanoamérica) e lusa (Portugal e Brasil). Tamén se ocupa dos estudos sobre as literaturas catalana, vasca e galega.

HISPANIC REVIEW

Editada desde 1933 pola Universidade de Pennsylvania, está dedicada á investigación nas literaturas e culturas hispana e luso-brasileña, desde a época medieval ata o presente.

IBEROROMANIA

É a revista máis antiga nas rexións de fala alemana que trata específicamente das linguas e literaturas ibérico-romances de Europa e América

ÍNSULA

Fundada en 1946, é a revista máis difundida do hispanismo literario no mundo. Os seus contidos son, maioritariamente, monográficos, dedicados a un autor, a unha época da historia da literatura, a unha corrente, á análise da produción literaria nas diversas linguas peninsulares, etc., sen perder de vista as letras hispanoamericanas.

JANUS : REVISTA SOBRE EL SIGLO DE ORO

Revista científica da Universidade da Coruña dedicada á investigación sobre literatura española dos séculos XVI e XVII desde perspectivas multidisciplinares, colaboracións sobre distintos aspectos da literatura e a cultura española, europea e hispanoamericana da Idade Moderna, sobre todos nos campos da emblemática, relacións de sucesos, enciclopedias renacentistas (polianteas) e inventarios e bibliotecas dos Séculos de Ouro. Así como traballos do campo das humanidades dixitais.

LEXIS

Lexis é unha das principais revistas de lingüística e literatura que se publican en Hispanoamérica. A revista acolle traballos orixinais nos diversos campos da lingüística, da teoría e crítica literarias, da hispanística e os estudos amerindios.

MÉLANGES DE LA CASA DE VELÁZQUEZ

Revista científica que cubre unha ampla gama de disciplinas (historia, arqueoloxía, literatura, xeografía, socioloxía, antropoloxía...) e que presenta resultados inéditos de investigación sobre a Península Ibérica, o Magreb e a área do Atlántico ibérico.

MLN : MODERN LANGUAGE NOTES

Publica estudos críticos sobre as linguas modernas (alemán, francés, Italiano, hispánicas) e sobre obras recentes de literatura comparada.

MODERN LANGUAGE REVIEW

Os seus artigos centránse na literatura medieval e moderna das linguas de Europa : inglés , francés, xermánicas, hispánicas, eslavas e outras linguas do Este de Europa. Pero tamén trata temas de linguística, literatura comparada e teoría crítica.

NUEVA REVISTA DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Editada desde 1947, publica artigos e notas sobre literatura española e hispanoamericana, lingüística hispánica e teoría e metodoloxía literaria e lingüística, así como recensións de libros e artigos e unha bibliografía especializada clasificada por materias.

LA PERINOLA : REVISTA DE INVESTIGACIÓN QUEVEDIANA

Revista critica sobre a obra de Francisco de Quevedo, que pretende tamén ser un órgano de comunicación entre os estudosos quevedistas.

RASSEGNA IBERISTICA

Publica artigos que tratan todos os aspectos da cultura ibérica e iberoamericana, nas áreas lingüísticas e culturais do español, do luso-brasileño e do catalán.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. ANUARIO

Publicación anual que recolle a información básica sobre a historia, organización e sistema de traballo da RAE. Tamén inclúe a nómina de académicos que formaron parte da corporación desde 1713 e datos prácticos sobre as veintitrés academias que compoñen a ASALE.

RENAISSANCE QUARTERLY

Publica estudos sobre o Renacemento (1300-1650) de diversas disciplinas: historia da arte, arquitectura, historia do libro, tradición clásica, literatura comparada, literatura inglesa, francesa, xermánica, hispánica, Italiana e hebraica, historia, Humanismo, pensamento xurídico e político, relixión, medicina e ciencia, paleografía e tradución de manuscritos, musicoloxía, etc.

REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICANA

Publicación semestral que ten como obxectivo poñer en circulación os estudos recentes e os debates centrados no coñecemento e entendimento da literatura e a cultura latinoamericanas nos seus contextos histórico e social. Inclúe textos en español e portugués.

REVISTA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS

Publicada na actualidade pola Universidade de Washington, publica manuscritos orixinais en todas as áreas da literatura, cultura e cine hispanos. 

REVISTA DE FILOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Acepta contribucións inéditas en calquera rama dos estudos lingüísticos e literarios, escritas en español, inglés, francés e alemán.

REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA

Fundada en 1914 por Ramón Menéndez Pidal, o CSIC publica esta revista en volumes semestrais.

REVISTA DE LITERATURA

Revista dedicada especialmente á literatura española, publica artigos de investigación literaria de carácter teórico xeral, crítico, histórico, erudito ou documental.

REVISTA DE POÉTICA MEDIEVAL

Fundada en 1997, é unha publicación anual dedicada ao estudo da poética e á reflexión teórica e crítica sobre a literatura medieval hispánica e internacional.

REVISTA ESPAÑOLA DE LINGüÍSTICA

Principal órgano de expresión da Sociedade Española de Lingüítica, publica traballos tanto dos socios como de outros lingüistas de todo o mundo, así como información de interese científico.

RILCE: REVISTA DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Publica traballos científicos, escritos en español, sobre literatura española de todas as épocas, literatura hispanoamericana, lingua española, linguística e teoría literaria.

RILI : REVISTA INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA IBEROAMERICANA

Revista dedicada ao estudo das linguas iberorománicas en todos os países de fala española e portuguesa, así como das linguas que están en contacto con elas, especialmente as africanas, amerindias, asiáticas e austronésicas e das linguas crioulas surxidas do contacto co portugués e co español. 

ROMANIC REVIEW

Revista dedicada ao estudo das literaturas romances: francesa, italiana e española.

ROMANISTISCHES JAHRBUCH

Revista académica que se centra nas linguas, literaturas e estudos culturais románicos. Unha das súas seccións está dedicada aos problemas actuais con respecto ás linguas e literaturas iberoromances (español, portugués, dentro e fóra de Europa, catalán).

SPANISH IN CONTEXT

Publica estudos teóricos, empíricos e metodolóxicos sobre pragmática e sociopragmática, sociolingüística interaccional, socioloxía da linguaxe, análise do discurso e da conversación, bilingüismo e comunicación intercultural, co obxectivo de ampliar o coñecemento do español.

LA TABLA REDONDA : ANUARIO DE ESTUDIOS TORRENTINOS

Revista que acolle estudos sobre a obra do escritor Gonzalo Torrente Ballester, editada pola Universidade de Vigo.

LA TRIBUNA : CADERNOS DE ESTUDOS DA CASA-MUEO EMILIA PARDO BAZÁN

Revista de carácter científico vinculada á divulgación da vida e obra de Emilia Pardo Bazán

AMERICAN LITERATURE

Revista dedicada ás obras dos escritores americanos, desde a época colonial ata a actualidade.

ANGLIA: JOURNAL OF PHILOLOGY

Fundada en 1878, é a revista máis antiga sobre estudos ingleses. Publica artigos sobre lingüística e lingua inglesa, literatura inglesa e norteamericana, desde a Idade Media ata a actualidade, incluíndo aspectos da teoría cultural e literaria.

BABEL. AFIAL

Fundada en 1992, publica traballos sobre lingua e literatura en lingua inglesa e alemá, lingüística aplicada, teoría literaria, tradución, metodoloxía, lexicoloxía e lexicografía.

EIGHTEENTH CENTURY STUDIES

Publicación oficial da American Society for Eighteenth-Century Studies (ASECS), trata sobre todos os aspectos da cultura do século XVIII.

ELH - ENGLISH LITERARY HISTORY

Desde 1934 ven publicando estudos que interpretan as condicións que afectan ás grandes obras da literatura inglesa e norteamericana.

ENGLISH

English é unha revista de crítica literaria, publicada por The English Association. Cada número contén ensaios sobre unha ampla gama de autores e textos literarios en inglés.

ENGLISH LANGUAGE NOTES

English Language Notes (ELN) está dedicado ao traballo interdisciplinario e á colaboración entre a literatura e campos tan dispares como teoloxía, belas artes, historia, xeografía, filosofía e ciencias.

EPOS : REVISTA DE FILOLOGÍA

Publicación da UNED sobre filoloxía clásica, hispánica, francesa, italiana, inglesa e alemá.

THE GUARDIAN WEEKLY

É unha das publicacións internacionais máis antigas do mundo en lingua inglesa e de perioricidade semanal.

IRISH UNIVERSITY REVIEW

Fundada en 1970 no University College de Dublín como unha revista de crítica literaria irlandesa. Nos primeiros anos publicou obras literarias cortas (poesía, contos, obras dun acto) así como ensaios de crítica literaria. Cada vez máis, sen embargo, a revista especializouse na ampliación do alcance dos estudos literarios irlandeses en lingua inglesa.

JOURNAL OF ENGLISH LINGUISTICS

Publica investigacións e análises en áreas como a historia da lingüística inglesa, gramática do inglés, corpus lingüístico, sociolingüística e dialectoloxía.

JOURNAL OF ENGLISH STUDIES

Editada pola Universidad de la Rioja, publica escritos académicos orixinais en todas as áreas de investigación relacionadas cos estudos ingleses (lingüística, literatura e teoría literaria, estudos culturais, estudos cinematográficos, etc.)

MODERN FICTION STUDIES

Publica artigos sobre obras destacadas da ficción moderna e contemporánea en lingua inglesa, facendo fincapé nos enfoques históricos, teóricos e interdisciplinares.

MODERN LANGUAGE REVIEW

Os seus artigos centránse na literatura medieval e moderna das linguas de Europa : inglés , francés, xermánicas, hispánicas, eslavas e outras linguas do Este de Europa. Pero tamén trata temas de linguística, literatura comparada e teoría crítica.

NINETEENTH-CENTURY STUDIES

É a revista interdisciplinaria da Nineteenth Century Studies Association, que publica estudos de interés académico sobre todos os campos humanísticos do século XIX.

ODISEA : REVISTA DE ESTUDIOS INGLESES

Revista dedicada á lingua e a literatura da comunidade lingüística do inglés, a súa tradución, docencia e fins específicos.

RENAISSANCE QUARTERLY

Publica estudos sobre o Renacemento (1300-1650) en diversas disciplinas: historia da arte, arquitectura, historia do libro, tradición clásica, literatura comparada, literatura inglesa, francesa, xermánica, hispánica, Italiana e hebraica, historia, Humanismo, pensamento xurídico e político, relixión, medicina e ciencia, paleografía e tradución de manuscritos, musicoloxía, etc.

REVISTA DE FILOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Acepta contribucións inéditas en calquera rama dos estudos lingüísticos e literarios, escritas en español, inglés, francés e alemán.

SEDERI

Publicación anual da Spanish and Portuguese Society for English Renaissance Studies, está dedicada á literatura, lingua e historia inglesas dos séculos XVI e XVII.

SEL : STUDIES IN ENGLISH LITERATURE 1500-1900

Publica ensaios históricos e críticos sobre catro épocas da literatura británica, en rotación trimestral: Renacemento inglés (inverno), teatro das épocas Tudor e Estuardo (primavera), Restauración e século XVIII (verán) e século XIX (outono).

SPEAK UP

Speak Up é unha revista en inglés pensada e deseñada para aprender inglés, co formato dun magazine con opinións, informacións, crítica e todas as novidades sobre o mundo do cine e o espectáculo.

TULSA STUDIES IN WOMEN´S LITERATURE

É a primeira revista dedicada exclusivamente á literatura para mulleres e teoría feminista. Desde a súa fundación dedícase ao estudo de textos tanto literarios como non literarios en todas as linguas e en todos os períodos históricos producidos por mulleres.

THE USE OF ENGLISH

É a máis antiga das revistas destinadas a profesores da lingua inglesa, que inclúe recensións de libros sobre o ensino do tema, de crítica literaria e de antoloxías e edicións.

YEARBOOK OF ENGLISH STUDIES

Dedicada á literatura e á lingua dos países de fala inglesa.

THE YEAR’S WORK IN CRITICAL AND CULTURAL THEORY

Publicación que complementa a The Year’s Work in English Studies, e que proporciona unha bibliografía narrativa dos traballos publicados.

THE YEAR’S WORK IN ENGLISH STUDIES

Revista que fai unha revisión bibliográfica narrativa cualitativa dos traballos académicos sobre a lingua inglesa e as literaturas de fala inglesa.

ARCHIVIO GLOTTOLOGICO ITALIANO

Fundada en 1873, AGI recolle contribucións sobre as disciplinas tradicionais da lingüística, con particular atención á linguistica indoeuropea e romance e aos aspectos sincrónicos e diacrónicos da lingua italiana e dos seus dialectos.

BULLETIN OF HISPANIC STUDIES

Revista dedicada ás línguas, literaturas, historia cultural, cine, artes e estudos de xénero de España, Portugal e América Latina. Abarca as áreas lingüísticas do español, portugués, galego, catalán, vasco e idiomas amerindios.

BULLETIN OF SPANISH STUDIES

Publicación dedicada á investigación nas linguas, literaturas, historias e civilizacións de España, Portugal e América Latina.

EPOS : REVISTA DE FILOLOGÍA

Publicación da UNED sobre filoloxía clásica, hispánica, francesa, italiana, inglesa e alemá

HISPANIC REVIEW

Editada desde 1933 polo Departamento de Linguas románicas da Universidade de Pennsylvania, está dedicada á investigación nas literaturas e culturas hispana e luso-brasileña, desde a época medieval ata o presente.

IBEROROMANIA

É a revista máis antiga nas rexións de fala alemana que trata específicamente das linguas e literaturas ibérico-romances de Europa e América.

LES LANGUES NÉO-LATINES

Revista trimestral da Société des Langues Néo-Latines (Asociación de ensinantes de linguas romances vivas), acolle artigos sobre temas históricos, literarios, artísticos, sociais, etc... relacionados coas linguas, as literaturas e as culturas romances.

LINGUA E STILE

Dedicada á historia da lingua italiana, os artigos publicados reflexan a variedade de obxectos e métodos da investigación histórico-lingüística: textos documentais e literarios, problemas de gramática histórica, historia da gramática, estudos de sintaxe e de semántica histórica, partindo do pasado medieval ou renacentista ata autores e cuestións de séculos recentes. A revista presta máxima atención á dialéctica de forzas toscana e non toscana e ao xogo de linguas e dialectos.

MEDIOVEVO ROMANZO

Revista semestral dedicada ás literaturas romances da Idade Media (italiano, francés, español, portugués).

MEDITERRANEAN LANGUAGE REVIEW

A Mediterranean Language Review é un foro interdisciplinario para a investigación da lengua e a cultura no Mediterráneo, acollendo artigos, recensións, artigos de revisión e enquisas bibliográficas en inglés, francés, alemán, italiano e español.

MLN : MODERN LANGUAGE NOTES

Publica estudos críticos sobre as linguas modernas (alemán, francés, Italiano, hispánicas) e sobre obras recentes de literatura comparada.

MODERN LANGUAGE REVIEW

Os seus artigos centránse na literatura medieval e moderna das linguas de Europa : inglés , francés, xermánicas, hispánicas, eslavas e outras línguas do Este de Europa. Pero tamén trata temas de linguística, literatura comparada e teoría crítica.

MODERN PHILOLOGY

A revista conta con aportes da literatura en todos os idiomas do mundo moderno, incluíndo comparacións dos textos e tradicións das literaturas europeas e non europeas. Abarca obras literarias, tradicións literarias e crítica literaria desde, aproximadamente, a época carolinxia ata o presente.

RASSEGNA IBERISTICA

Publica artigos que tratan todos os aspectos da cultura ibérica e iberoamericana, nas áreas lingüísticas e culturais do español, do luso-brasileño e do catalán.

RENAISSANCE QUARTERLY

Publica estudos sobre o Renacemento (1300-1650) de diversas disciplinas: historia da arte, arquitectura, historia do libro, tradición clásica, literatura comparada, literatura inglesa, francesa, xermánica, hispánica, Italiana e hebraica, historia, Humanismo, pensamento xurídico e político, relixión, medicina e ciencia, paleografía e tradución de manuscritos, musicoloxía, etc.

REVUE DE LINGUISTIQUE ROMANE

Publicación da Société de Linguistique romane, cobre todas as áreas da lingüística románica, a través do estudo de idiomas particulares (francés, italiano, español, etc.) e as súas variedades, así como por un enfoque comparativo. A revista tamén ten unha rica tradición de filoloxía medieval.

REVUE DES LANGUES ROMANES

É a máis antiga revista francesa dedicada ao estudo das linguas e literaturas romances.

ROMANCE NOTES

Fundada en 1959 na Universidade de Carolina do Norte, acepta artigos innovadores e interdisciplinarios sobre literatura e cultura española, portuguesa, francesa e italiana e alentan presentacións con enfoques orixinais para o estudo do xénero e o feminismo, a memoria histórica, a historia e teoría literarias, a cultura popular, o cine, o colonialismo e a poscolonialidade, o posnacionalismo e a globalización.

ROMANCE STUDIES

Revista internacional dedicada ao estudo das literaturas e culturas románicas.

ROMANIA

Revista trimestral consagrada ao estudo das linguas e literaturas romances.

ROMANIC REVIEW

Revista dedicada ao estudo das literaturas romances: francesa, italiana e española.

ROMANICA HELVETICA

Publicación consagrada á filoloxía románica, que acepta artigos en Inglés, francés, alemán e italiano.

ROMANISCHE FORSCHUNGEN

É unha das revistas académicas alemanas máis antigas dedicadas ao estudo das linguas romances, as súas literaturas e culturas de todas as épocas. Publica en todas as principais linguas romances, alemán e inglés.

ROMANISTISCHES JAHRBUCH

Revista académica que se centra nas linguas, literaturas e estudios culturais románicos. Unha das súas seccións está dedicada aos problemas actuais con respecto ás linguas e literaturas iberoromances (español, portugués, dentro e fóra de Europa, catalán).

STUDI LINGUISTICI ITALIANI

Publicación dedicada aos estudos da literatura e a lingua italianas (e as súas variedades).

STUDIA ROMANISTICA

Revista académica que publica estudos orixinais sobre a lingüística, a tradución, a literatura e a cultura dos países romances, particularmente das áreas de fala francesa, española e italiana.

VOX ROMANICA

Publica artigos sobre as linguas romances, así como sobre as súas literaturas e culturas.

YEAR'S WORK IN MODERN LANGUAGE STUDIES

Recopila anualmente unha bibliografía crítica de estudos sobre as linguas e literaturas europeas e latinoamericanas.

ZEITSCHRIFT FUR ROMANISCHE PHILOLOGIE

Revista especializada nas linguas e literaturas romances ata o Renacemento.

BABEL. AFIAL

Fundada en 1992, publica traballos sobre lingua e literatura en lingua inglesa e alemá, lingüística aplicada, teoría literaria, tradución, metodoloxía, lexicoloxía e lexicografía.

EPOS : REVISTA DE FILOLOGÍA

Publicación da UNED sobre filoloxía clásica, hispánica,francesa, italiana, inglesa e alemá.

MLN : MODERN LANGUAGE NOTES

Publica estudos críticos sobre as linguas modernas (alemán, francés, Italiano, hispánicas) e sobre obras recentes de literatura comparada.

MODERN LANGUAGE REVIEW

Os seus artigos centránse na literatura medieval e moderna das linguas de Europa : inglés , francés, xermánicas, hispánicas, eslavas e outras línguas do Este de Europa. Pero tamén trata temas de linguística, literatura comparada e teoría crítica.

MODERN PHILOLOGY

A revista conta con aportes da literatura en todos os idiomas do mundo moderno, incluíndo comparacións dos textos e tradicións das literaturas europeas e non europeas. Abarca obras literarias, tradicións literarias e crítica literaria desde, aproximadamente, a época carolinxia ata o presente.

RENAISSANCE QUARTERLY

Publica estudos sobre o Renacemento (1300-1650) de diversas disciplinas: historia da arte, arquitectura, historia do libro, tradición clásica, literatura comparada, literatura inglesa, francesa, xermánica, hispánica, Italiana e hebraica, historia, Humanismo, pensamento xurídico e político, relixión, medicina e ciencia, paleografía e tradución de manuscrito, musicoloxía, etc.

YEAR'S WORK IN MODERN LANGUAGE STUDIES

Recopila anualmente unha bibliografía crítica de estudos sobre as linguas e literaturas europeas e latinoamericanas

AEVUM

Publicación científica aberta a contribucións no campo da historia, a filoloxía, as ciencias documentais (epigrafía, paleografía, etc.) da tradición cultural europea na súa especificidade e en intercambios con outras culturas, desde a Antigüidade ata a Era Moderna.

AL-ANDALUS MAGREB

Revista científica da Universidade de Cádiz dedicada a Estudos Árabes e Islámicos.

ALPHA

Publicación académica da Universidade de Los Lagos (Chile) dedicada á literatura, lingüística e filosofía.

ANDAINA

Revista galega de pensamento feminista.

BIBLIOTHÈQUE D'HUMANISME ET RENAISSANCE, TRAVAUX ET DOCUMENTS

Revista especializada en estudos sobre o Renacemento.

BIBLOS

Revista anual da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, ten un carácter interdisciplinario: admite artigos sobre Humanidades e Ciencias Sociais, en lingua portuguesa, inglesa, francesa, española, italiana e alemá.

COMMUNICATIONS

Publicación de referencia sobre o estudo da comunicación de masas e as análises semiolóxicas.

CRITICAL INQUIRY

Revista interdisciplinar, fundada en a1974 e dedicada ao pensamento crítico nas artes e nas humanidades.

CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS

Fundada en 1944, na actualidade publica preferentemente estudos e investigacións de Historia, tanto de carácter xeral como referidas especificamente á historia de Galicia.

DIACRITICA : REVISTA DO CENTRO DE ESTUDOS HUMANÍSTICOS

Revista oficial do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho. Publicación anual que se divide en tres series: Ciéncias da linguagem (1), Filosofia e cultura (2) e Ciéncias da literatura (3)

DISCOURSE AND COMMUNICATION

Revista trimestral que publica artigos no campo interdisciplinar de estudos do discurso e a comunicación. Céntrase no estudo analítico cualitativo, do discurso da comunicación organizacional e de masas.

DISCOURSE AND SOCIETY

Publica investigacións destacadas sobre a análise do discurso e as ciencias sociais. Céntrase na formación da teoría explícita e nas análises das relacións entre as estructuras de texto, a fala, o uso da linguaxe, a interacción verbal ou comunicación, por un lado, e as micro ou macroestructuras sociais, políticas ou culturais e as representacións sociais cognitivas, polo outro.

ESTUDIOS MINDONIENSES

Anuario de estudos histórico-teolóxicos da Diócese de Mondoñedo-Ferrol.

GRIAL : REVISTA GALEGA DE CULTURA

Publicación cultural trimestral en lingua galega.

JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY

Revista dedicada á psicoloxía social da lingua. Publica artigos dunha ampla gama de disciplinas como a lingüística, ciencias cognitivas e antropoloxía, con énfase nos estudos cuantitativos.

LENGUA Y MIGRACIÓN = LANGUAGE AND MIGRATION

Publica artigos que analizan a realidade lingüística e comunicativa da migración, atendendo ao estudo de todos os elementos sociais e lingüísticos que concorren no proceso de integración sociolingüística, incluidos os procesos de adquisición de segundas linguas.

LFE : REVISTA DE LENGUAS PARA FINES ESPECÍFICOS

Publicación da Universidad de las Palmas sobre as linguas para fines específicos, polo que os artigos tratan aspectos relativos á lingüística aplicada, a análise do discurso de especialidade, a pragmática, a socioloxía, a análise contrastiva, os idiomas mundiais, o desenvolvemento e aplicación de corpus e software especializado, a aprendizaxe e as técnicas de ensinanza e metodoloxía e desenvolvemento curricular.

LUCENSIA : MISCELÁNEA DE CULTURA E INVESTIGACIÓN

Revista dedicada á historia e cultura galegas.

LUZES

Revista mensual en lingua galega, acolle reportaxes literarias e gráficas de Galicia, Indochina, Oriente Próximo, Centroeuropa, América Latina ou o África Subsahariana; análises de expertos de todo o Estado e obras dos novos valores da literatura galega.

MÈLANGES DE LA CASA DE VELÁZQUEZ

Revista semestral de ciencias humanas e sociais e de literatura, que cubre unha ampla gama de disciplinas (historia, arqueoloxía, literatura, xeografía, socioloxía, antropoloxía ...) e presenta hallazgos de investigación inéditos sobre a Península Ibérica, o Magreb e o espazo atlántico ibérico.

MURGUÍA : REVISTA GALEGA DE HISTORIA

Revista semestral dedicada á historia de Galicia.

RAIGAME : REVISTA DE ARTE, CULTURA E TRADICIÓNS POPULARES

Revista galega sobre cultura popular.

RENAISSANCE QUARTERLY

Publica estudos sobre o Renacemento (1300-1650) de diversas disciplinas: historia da arte, arquitectura, historia do libro, tradición clásica, literatura comparada, literatura inglesa, francesa, xermánica, hispánica, Italiana e hebraica, historia, Humanismo, pensamento xurídico e político, relixión, medicina e ciencia, paleografía e tradución de manuscritos, musicoloxía, etc.

REVISTA ANTHROPOS

Revista bimestral de cultura crítica

REVISTA DE ESTUDIOS ORTEGUIANOS

É a primeira e única publicación periódica dedicada de forma monográfica á obra e pensamento de José Ortega y Gasset.

REVISTA DE DIALECTOLOGÍA Y TRADICIONES POPULARES

Fundada en 1944, esta revista é hoxe a máis antiga das publicacións periódicas españolas dedicadas á antropoloxía social e cultural.

REVISTA DE OCCIDENTE

Fundada en 1923 por José Ortega y Gasset, é unha publicación atenta ás correntes máis innovadoras dentro do pensamento e da creación artística e literaria. As súas áreas de interese preferente son as Humanidades e as Ciencias Sociaiss, en sentido amplo, pero sen olvidar o mundo da ciencia pura ou aplicada.

REVISTA PORTUGUESA DE HUMANIDADES

Revista semestral editada pola Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa.

SIGNS : JOURNAL OF WOMEN IN CULTURE AND SOCIETY

Publica artigos con enfoques innovadores sobre a condición da muller e que investigan os procesos que operan a través de dinámicas interpersonais e as relacións familiares; institucións nacionais e internacionais; as leis e políticas; normas organizativas; prácticas de produción e consumo; divisións do traballo; distribución dos dereitos políticos e as oportunidades económicas; regulación da domesticidade, movilidade e migración; rexímenes de visibilidade e invisibilidade; mecanismos de exclusión e inclusión; representacións verbais e visuais; formacións ideolóxicas e a produción cultural.

SOCIOCRITICISM

Publicación especializada na perspectiva social do producto cultural. Céntrase na perspectiva sociocrítica así como en teorías que incidan na dimensión social da literatura, a música, as artes plásticas e audiovisuais, o cómic e as manifestacións de cultura popular.

SOCIOLINGUISTICA : INTERNATIONALES JAHRBUCH FUR EUROPAISCHE SOZIOLINGUISTIK

Este anuario ocúpase de problemas da linguaxe en Europa, especialmente das condicións e as consecuencias da integración económica e política europea. Cada volume está dedicado a un tema en particular, pero tamén contén reseñas de libros, informes sobre a investigación sociolingüística nos distintos países e unha ampla bibliografía sobre novas publicacións sociolingüísticas en Europa.

STUDIUM : REVISTA DE HUMANIDADES

Revista de historia dedicada ao estudo e investigación da historia e as ciencias humanas desde presupostos multidisciplinarios. Publicada pola Universidade de Zaragoza.

VÉRTICE

Revista mensual en lingua portuguesa de divulgación científica e cultural.

WOMEN'S STUDIES IN COMMUNICATION

Publicación oficial da Organization for Research on Women and Communication, abarca os seguintes temas: estudos de xénero, a muller relacionada cos medios de comunicación, o cine e a televisión, as ciencias sociais, a socioloxía ou a política social.

ANUARIO DE ESTUDIOS FILOLÓGICOS

Revista da Universidade de Extremadura que publica traballos de investigación cuxa temática verse sobre aspectos da estructura lingüística ou da literatura de calquer idioma, sobre lingüística xeral ou sobre teoría da literatura.

BULLETIN DE LA SOCIETÉ DE LINGUISTIQUE DE PARIS

A revista componse de dous volumes: o primeiro contén artigos que cubren todos os dominios da lingüística (gramática comparada, tipoloxía, lingüística diacrónica e sincrónica, lingüística teórica e descritiva, historia da lingüística) así como todas as familias de linguas; o segundo volume está consagrado aos resumes.

BULLETIN SUISSE DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE

Revista da Association Suisse de Linguistique Appliquée (VALS/ASLA) .

CALICO JOURNAL

Publicación do Computer Assisted Language Instruction Consortium (CALICO). Está dedicada á difusión de información relativa á aplicación da tecnoloxía no ensino e na aprendizaxe da lingua.

COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING

Revista interdisciplinar que trata todas as cuestións asociadas ao uso dos ordenadores na aprendizaxe (L1 y L2), e no ensino e avaliación das linguas. Abarca unha multitude de disciplinas, metodoloxías de investigación, aprendizaxe de idiomas e métodos de ensinanza, modelos e sistemas de probas da lingua, SLA, HCI, deseño de linguaxes de software educativo, desenvolvemento da linguaxe do curso, integración curricular, avaliación, formación do profesorado, titoría intelixente, novas tecnoloxías, o contexto sociocultural, sistemas de xestión da aprendizaxe etc.

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN FILOLÓGICA

É unha publicación da Universidade de la Rioja dedicada á difusión de estudos do ámbito da Filoloxía en todas as áreas de investigación (lingüística, literatura, teoría literaria, etc.), en particular os que se centran no estudo de temas relacionados co español, o inglés, o francés e as linguas clásicas (latín, grego).

DIACRITICA : REVISTA DO CENTRO DE ESTUDOS HUMANÍSTICOS

Revista oficial do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho. Publicación anual que se divide en tres series: Ciéncias da linguagem (1), Filosofia e cultura (2) e Ciéncias da literatura (3)

DIALECTOLOGIA ET GEOLINGUISTICA

Revista oficial da International Society for Dialectology and Geolinguistics (ISDG), publica contribucións sobre a variación de idiomas por todo o mundo, sistemáticos e inherentes, diacrónicos e sincrónicos, rexionais e sociais, baseados en datos orais ou escrito

DISCOURSE AND COMMUNICATION

Revista trimestral que publica artigos no campo interdisciplinar dos estudos do discurso e a comunicación. Céntrase no estudo analítico cualitativo do discurso da comunicación organizacional e de masas.

DISCOURSE AND SOCIETY

Publica investigacións destacadas sobre a análise do discurso e as ciencias sociais. Céntrase, por un lado, na formación da teoría explícita e nas análises das relacións entre as estructuras do texto, a fala, o uso da linguaxe e a interacción verbal ou comunicación, mais tamén se centra nas micro ou macroestructuras sociais, políticas ou culturais e as representacións sociais cognitivas.

FIRST LANGUAGE

Revista que publica investigacións sobre a adquisición da linguaxe infantil a partir de diversas tradicións teóricas e metodolóxicas. Os autores proveñen dunha ampla gama de disciplinas: psicoloxía, lingüística, antropoloxía, ciencia cognitiva, neurociencia, comunicación, socioloxía e educación.

FOREIGN LANGUAGE ANNALS

Publicación do American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL). Especialmente dirixida aos profesores, investigadores e administradores. Dedícase á promoción da ensinanza e a aprendizaxe de linguas extranxeiras, particularmente de idiomas distintos ao inglés.

HEL : HISTOIRE EPISTEMOLOGIE LANGAGE

Revista bianual, fundada en 1979, cuxo obxectivo é promover e difundir a investigación orixinal e o coñecemento neste campo. A Epistemoloxía ofrece perspectivas críticas en todos os aspectos das ciencias da linguaxe: lingüística, gramática, retórica, lóxica, pragmática, filosofía da linguaxe, semiótica.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CORPUS LINGUISTICS

Esta revista publica investigacións orixinais sobre calquera área da lingüística (lexicoloxía, gramática, análise do discurso, estilística, sociolingüística, morfoloxía, lingüística contrastiva), da lingüística aplicada (ensinanza da lingua e lingüística forense) e de estudos de tradución. Tamén publica artigos sobre a interconexión entre corpus e lingüística computacional.

ITL : INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS

Revista dedicada á lingüística aplicada, sobre todo o referido á adquisición da linguaxe (adquisición de segunda lingua, incluíndo a aprendizaxe asistida por ordenador) e á educación lingüística.

JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY

Revista dedicada á psicoloxía social da lingua. Publica artigos dunha ampla gama de disciplinas como a lingüística, ciencias cognitivas e antropoloxía. O Journal of Language and Social Psychology pon, tamén, un especial énfase nos estudos cuantitativos.

LANGAGE ET SOCIETÉ

A revista contribúe ao desenvolvemento de enfoques sociais para a linguaxe, os idiomas e os discursos. Trata disciplinas como: sociolingüística, análisis do discurso, socioloxía da linguaxe, antropoloxía da linguaxe y análises de interaccións.

LANGUAGE : JOURNAL OF THE LINGUISTIC SOCIETY OF AMERICA

Nada en 1925, esta revista publica artigos que cubren amplamente o campo da lingüística: teoría linguística, descrición da lingua, adquisición da lingua, idioma no seu entorno social, historia de idiomas individuais, experimentación sobre a percepción, produción e procesamento da linguaxe, modelado da linguaxe e historia da lingüística. A partir de 2013, tamén inclúe contido dixital en tres seccións: a análise fonolóxica, a linguaxe e as políticas públicas e a ensinanza da lingüística.

LANGUAGE AND COMPUTERS : STUDIES IN PRACTICAL LINGUISTICS

A expansión da informática e o auxe da tecnoloxía da linguaxe están a levar a un renovado interese nas aplicacións prácticas da teoría lingüística. Procesamento e comprensión de textos, sistemas de diálogo, sistemas expertos, tradución automática, recoñecemento e síntese de voz son áreas nas que os coñecementos derivados da lingüística (corpus lingüístico, traballo en análisis sintáctico automático, dicionarios lexibles por ordenador, etc.) están xogando un papel cada vez máis importante.

LANGUAGE ASSESSMENT QUARTERLY

Revista dedicada ao avance da teoría, investigación e práctica na evaluación das primeiras e segundas linguas nun idioma extranxeiro nos distintos niveis educativos, no mundo laboral, na inmigración e na cidadanía.

LANGUAGE TEACHING

Publicación centrada no campo da aprendizaxe e ensino dunha segunda lingua.

LENGUA Y MIGRACIÓN = LANGUAGE AND MIGRATION

Publica artigos que analicen a realidade lingüística e comunicativa da migración, atendendo ao estudo de todos os elementos sociais e lingüísticos que concorren no proceso de integración sociolingüística, incluidos os procesos de adquisición de segundas linguas

LFE : REVISTA DE LENGUAS PARA FINES ESPECÍFICOS

Publicación da Universidade das Palmas sobre as linguas para fines específicos, polo que os artigos tratan aspectos relativos á lingüística aplicada, a análise do discurso de especialidade, a pragmática, a socioloxía, a análise contrastiva, idiomas mundiais, o desenvolvemento e aplicación de corpus e software especializado, a aprendizaxe e as técnicas de ensinanza e metodoloxía e desenvolvemento curricular...

LINGUE E LINGUAGGIO

Foro de discusión sobre a lingüística xeral e teórica, con particular atención ás áreas de interacción con outras disciplinas: da psicoloxía á neurociencia, da informática á ciencia cognitiva. Publica ensaios en inglés e italiano sobre teoría da linguaxe, os diversos niveis da análise lingüística e a súa interacción, pero tamén sobre lingüística informática e sobre historia do pensamento lingüístico.

PMLA : PUBLICATIONS OF THE MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA

Dende 1884, PMLA publica ensaios sobre lingua e literatura.

PRAGMALINGÜÍSTICA

Publicación anual da Universidade de Cádiz, está dedicada aos avances da lingüística, a pragmática, a cognición e o discurso.

PRAGMATICS

É a revista trimestral da International Pragmatics Asociación (IPrA), que trata sobre a pragmática lingüística, desde un punto de vista interdisciplinar (cognitivo, social, cultural).

REVIEW OF COGNITIVE LINGUISTICS

Esta revista contén investigacións orixinais dende unha perspectiva cognitiva en todas as áreas de comunicación e conceptualización lingüística.

REVISTA DE FILOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Acepta contribucións inéditas en calquera rama dos estudos lingüísticos e literarios, escritas en español, inglés, francés e alemán.

REVISTA DE FILOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Publicación semestral dedicada á difusión de temas relevantes nas áreas da filoloxía, a lingüística e a literatura. Publica en español, alemán, francés, inglés e portugués.

REVISTA DE LEXICOGRAFÍA

Publicación científica de carácter anual consagrada aos estudos lexicográficos, editada pola Universidade da Coruña.

REVUE ROMAINE DE LINGUISTIQUE

Revista trimestral de lingüística que se publica desde 1956.

RILE : REVISTA INTERNACIONAL DE LENGUAS EXTRANJERAS

Publicación electrónica de acceso libre que ten como principal obxectivo difundir as investigacións sobre Lingüística Aplicada, no ámbito da ensinanza e aprendizaxe de linguas extranxeiras, con especial incidencia na lexicografía da aprendizaxe.

SIGN LANGUAGE STUDIES

Revista especializada na linguaxe de signos que publica unha ampla gama de artigos académicos orixinais. A revista ofrece un foro para a difusión de ideas e opinións sobre estas linguas e as comunidades que os utilizan. Tamén se centra en algúns temas de interese como a lingüística, a antropoloxía, a semiótica e a cultura para os sordos.

SOCIOLINGUISTICA : INTERNATIONALES JAHRBUCH FUR EUROPAISCHE SOZIOLINGUISTIK

Este anuario ocúpase de problemas da linguaxe en Europa, especialmente das condicións e as consecuencias da integración económica e política europea. Cada volume está dedicado a un tema en particular, pero tamén contén reseñas de libros, informes sobre a investigación sociolingüística e unha ampla bibliografía sobre as novas publicacións sociolingüísticas en Europa.

STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA TEORICA E APPLICATA

Esta revista acepta traballos de comparación entre os enfoques teóricos e metodolóxicos de diferentes análises no campo lingüístico.

STUDIES IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION

Revista dedicada á discusión científica de problemas na adquisición dunha segunda lingua.

STUF : LANGUAGE TYPOLOGY AND UNIVERSALS

Publica artigos académicos no campo da tipoloxía lingüística. Máis concretamente, esta revista céntrase nos problemas na diversidade tipológica da linguaxe humana.

TRANEL

Esta revista busca ofrecer unha visión integradora e interdisciplinaria dos problemas que enfrentan actualmente as ciencias da linguaxe. Rrecibe traballos de campos tan variados como a sociolingüística, a análise de interaccións verbais, lingüística de corpus, psicolingüística, logopedia, pragmática, semántica, sintaxe, fonoloxía ou lingüística francesa.

WORD

Revista cuatrimestral de lingüística publicada pola International Linguistic Association.

ERREGUETÉ : REVISTA GALEGA DE TEATRO

Publicación periódica que ten como obxecto o teatro galego. Publica críticas, reportaxes, crónicas de festivais, recensións de libros, ensaios sobre un determinado aspecto relacionado coa arte dramática…

ESTRENO

Revista literaria dedicada á literatura dramática española. Publica obras de autores contemporáneos pero tamén das primeras décadas do século XX ata os anos de posguerra, así como estudos críticos sobre as mesmas.

JOURNAL OF DRAMATIC THEORY AND CRITICISM

Esta revista foi fundada en 1986 na Universidade de Kansas e publica artigos sobre teoría dramática e crítica e as relacións entre a teoría e a práctica teatrais

PRIMER ACTO : CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN TEATRAL

Revista teatral fundada en 1957, intenta estar ao día das propostas máis relevantes do teatro internacional (con especial atención á dramaturxia latinoamericana) e, básicamente, á difusión do teatro español, ao estudo dos seus autores vivos -con inclusión dos seus textos- e á información sobre as actividades desenvolvidas nas distintas Comunidades Autónomas.

REVUE D'HISTOIRE DU THÉÀTRE

Revista trimestral creada en 1948 que publica textos inéditos, tratando de transmitir a historia das artes escénicas, desde a Idade Media ata os nosos días.

TDR

Cun énfase no espectro experimental, vanguardista, intercultural e interdisciplinario, TDR cubre a arte da performance, teatro, danza, música, artes visuais, entretementos populares...

THEATRALIA : REVISTA DE POÉTICA DEL TEATRO

Revista dedicada ao teatro de todas as épocas históricas.

 

COMPARATIVE LITERATURE STUDIES

Os seus artigos examinan as relacións literarias entre diversos países, entre o este e o oeste, o norte e o sur. Tamén se exploran temas, formas, movimentos, a historia das ideas, as relacións entre autores e os fundamentos de teoría e crítica.

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN FILOLÓGICA

É unha publicación da Universidad de la Rioja dedicada á difusión de estudos do ámbito da filoloxía en todas as áreas de investigación (lingüística, literatura, teoría literaria, etc.), en particular os que se centran no estudo de temas relacionados co español, o inglés, o francés e as linguas clásicas (latín, grego).

DIACRITICA : REVISTA DO CENTRO DE ESTUDOS HUMANÍSTICOS

Revista oficial do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho. Publicación anual que se divide en tres series: Ciéncias da linguagem (1), Filosofia e cultura (2) e Ciéncias da literatura (3).

ENGLISH

English é unha coñecida revista de crítica literaria, publicada por The English Association. Cada número contén ensaios sobre unha ampla gama de autores e textos literarios en inglés.

LITTERATURE

Fundada en 1971, é unha revista de crítica e de reflexión contemporánea sobre a creación literaria. Publica reflexións sobre a invención das formas literarias antigas e contemporáneas e sobre o papel creativo da literatura na evolución das sociedades e culturas.

MLN - MODERN LANGUAGE NOTES

Publica estudos críticos sobre as linguas modernas (alemán, francés, Italiano, hispánicas) e sobre obras recentes de literatura comparada.

MODERN LANGUAGE QUARTERLY

Publica ensaios académicos e recensións relativos á historia literaria.

MODERN LANGUAGE REVIEW

Os seus artigos centránse na literatura medieval e moderna das linguas de Europa : inglés , francés, xermánicas, hispánicas, eslavas e outras línguas do Este de Europa. Pero tamén trata temas de linguística, literatura comparada e teoría crítica.

MODERN PHILOLOGY

A revista conta con aportes da literatura en todos os idiomas do mundo moderno, incluíndo comparacións dos textos e tradicións das literaturas europeas e non europeas. Abarca obras literarias, tradicións literarias e crítica literaria desde, aproximadamente, a época carolinxia ata o presente.

NEW LITERARY HISTORY

Céntrase na teoría e a interpretación: as razóns para o cambio literario, as definicións dos períodos e a evolución de xéneros, estilos e convencións.

PMLA : PUBLICATIONS OF THE MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA

Desde 1884, PMLA publica ensaios sobre lingua e literatura.

POETICS TODAY

Publica estudos sobre obras literarias a partir de enfoques sistemáticos (por exemplo, semiótica e narratoloxía), ademáis de examinar unha ampla gama de temas literarios e críticos.

RENAISSANCE QUARTERLY

Publica estudos sobre o Renacemento (1300-1650) de diversas disciplinas: historia da arte, arquitectura, historia do libro, tradición clásica, literatura comparada, literatura inglesa, francesa, xermánica, hispánica, Italiana e hebraica, historia, Humanismo, pensamento xurídico e político, relixión, medicina e ciencia, paleografía e tradución de manuscritos, musicoloxía, etc.

REVISTA DE FILOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Acepta contribucións inéditas en calquera rama dos estudos lingüísticos e literarios, escritas en español, inglés, francés e alemán.

REVISTA DE FILOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Publicación semestral dedicada á difusión de temas relevantes nas áreas da filoloxía, a lingüística e a literatura. Publica en español, alemán, francés, inglés e portugués.

SIGN LANGUAGE STUDIES

Especializada nos idiomas de signos e outras disciplinas relacionadas, como antropoloxía, lingüística, semiótica e estudos para sordos, historia e literatura.

SOCIOCRITICISM

Publicación especializada na perspectiva social do producto cultural. Céntrase na perspectiva sociocrítica así como en teorías que incidan na dimensión social da literatura, a música, as artes plásticas e audiovisuais, o cómic e as manifestacións de cultura popular.

TEXAS STUDIES IN LITERATURE AND LANGUAGE

Revista dedicada á crítica literaria, que publica ensaios que reflexan a variedade dos enfoques críticos e abarca todos os períodos da historia literaria.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CORPUS LINGUISTICS

Publica investigacións orixinais sobre calquera área da lingüística (lexicoloxía, gramática, análise do discurso, estilística, sociolingüística, morfoloxía, lingüística contrastiva), da lingüística aplicada (ensinanza da lingua, lingüística forense) e de estudos de tradución. Tamén publica artigos sobre a interconexion entre corpus e lingüística computacional.

PUNTOYCOMA

Boletín dos tradutores españois da Unión Europea

QUADERNS : REVISTA DE TRADUCCIÓ

Publica traballos relacionados coa tradución e interpretación: artigos de reflexión teórica, investigacións e propostas didácticas, estudos sobre traductores e traducións, textos de interés histórico, entrevistas ou reflexións con tradutores, textos traducidos de especial relevancia…

TRANS : REVISTA DE TRADUCTOLOGÍA

Publicación anual da Universidade de Málaga que difunde traballos que tocan aspectos históricos, teóricos, metodolóxicos, didácticos, descriptivos e prácticos de todas as manifestacións da interpretación e tradución de linguas, da tradución intersemiótica, do contacto e choque de culturas e da retórica comparada.

VICEVERSA : REVISTA GALEGA DE TRADUCIÓN

Revista da Universidade de Vigo, que publica traballos sobre historia e teoría da tradución, terminoloxía, fraseoloxía, ortografía técnica, comparación de linguas, reflexións dos tradutores sobre o proceso da tradución partindo do seu propio labor, críticas e recensións sobre as traducións publicadas en galego e sobre libros, en calquera lingua, relacionados coa disciplina.

Revistas por orde alfabética

ACTA LITERARIA

Pretende difundir a investigación crítica e teórica sobre a literatura no ámbito chileno, latinoamericano, hispánico e universal.

AEVUM

Publicación científica aberta a contribucións no campo da historia, a filoloxía, as ciencias documentais (epigrafía, paleografía, etc.) da tradición cultural europea na súa especificidade e en intercambios con outras culturas, desde a Antigüidade ata a Era Moderna.

AGALIA

Publica traballos do campo dos “Estudos na Cultura”. Neste espazo multidisciplinar están referenciadas a totalidade das Ciencias Sociais e Humanas e ámbitos de especialización tais como os estudos linguísticos e literarios, a socioloxía, a antropoloxía, a historia, a xeografía, a filosofía, as artes, a ciencia política, as ciencias da educación, o turismo, a economia, o dereito, a comunicación ou a xestión e planificación cultural.

AL-ANDALUS MAGREB

Revista científica da Universidade de Cádiz dedicada a Estudos Árabes e Islámicos.

ALFINGE

Revista internacional anual que publica artigos de investigación nos ámbitos da lingüística, lingua e literatura

ALFA

Publicación académica da Universidade de Los Lagos (Chile) dedicada á literatura, lingüística e filosofía.

AMERICAN JOURNAL OF PHILOLOGY

Publica investigacións orixinais sobre literatura clásica, filoloxía, lingüística, historia, sociedade, relixión, filosofía e estudos culturais e materiais. Aberta a unha ampla variedade de enfoques contemporáneos e interdisciplinarios, inclue interpretación literaria e teoría, investigación histórica e crítica textual.

AMERICAN LITERATURE

Revista dedicada ás obras dos escritores americanos, desde a época colonial ata os nosos días.

ANALES CERVANTINOS

Fundada en 1951, é unha publicación anual que acolle todas as manifestacións do pensamento en torno á figura de Cervantes: o que se refire ao home, a súa obra e o seu entorno (a sociedade, a paisaxe, o tempo…).

ANALES DE LA LITERATURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

Publica artigos de investigación sobre calquer aspecto da literatura española dos séculos XX e XXI (desde o Modernismo e a Xeneración do 98 ata o presente).

ANALES DE LITERATURA ESPAÑOLA

Publicacion da Universidade de Alicante que combina investigacións do Departamento de Filoloxía Española coas aportacións dos máis recoñecidos hispanistas. A traxectoria da revista ten dúas etapas: na primeira (números 1-10), cada volume é unha miscelánea de artigos cuio denominador común é a dedicación á Historia da Literatura Española. A partir do número 11 optouse por monográficos sobre temas marxinados ou poco frecuentados pola Historiografía e a Crítica, ou ben novedosos ou polémicos na investigación actual.

ANALES DE LITERATURA HISPANOAMERICANA

Publica estudos especializados en Literatura Hispanoamericana. Mantén en todos os seus números un apartado para Modernismo denominado Archivo Rubén Darío.

ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS

Publica desde 1966 un volume anual dedicado a temas de investigación relacionados con Madrid e a súa provincia: Arte, Arqueoloxía, Xeografía, Historia, Urbanismo, Lingüística, Literatura, Economía, Sociedade e biografías de madrileños ilustres e personaxes relacionados con Madrid son os seus temas preferentes.

ANALES GALDOSIANOS

Dedícase a estudar a obra, vida e momento histórico de Benito Pérez Galdós, así como a dos seus contemporáneos na literatura española.

ANDAINA

Revista galega de pensamento feminista.

ANGLIA: JOURNAL OF PHILOLOGY

Fundada en 1878, é a revista máis antiga sobre estudos ingleses. Publica artigos sobre lingüística, lingua e literatura inglesa e norteamericana dende a Idade Media até a actualidade, incluíndo aspectos da teoría cultural e literaria.

L'ANNÉE PHILOLOGIGUE

É un índice dos traballos académicos en campos relacionados co idioma, a literatura, a historia e a cultura das antigas Grecia e Roma. É a ferramenta bibliográfica estándar para a investigación en estudos clásicos.

L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE

Revista anual de renome internacional especializada no campo da antigüidade grega e romana, desde o período prehelénico ata a antigüidade tardía, e en aspectos renacentistas relacionados con estudos antigos.

ANUARIO DE ESTUDIOS FILOLÓGICOS

Revista da Universidade de Extremadura que publica traballos de investigación cuia temática verse sobre aspectos da estructura lingüística ou da literatura de calquer idioma, sobre lingüística xeral ou sobre teoría da literatura.

ANUARIO DEL SEMINARIO DE FILOLOGÍA VASCA "JULIO DE URQUIJO"

Publica artigos orixinais sobre lingüística e filoloxía vascas e campos máis xerais relacionados con o de interés para a vascoloxía, escritos en euskera ou en calquera lingua das utilizadas pola comunidade científica internacional.

ARCHIVES D'HISTOIRE DOCTRINALE ET LITTÉRATURE DU MOYEN ÂGE

Revista dedicada á historia literaria e historia doctrinal da Idade Media. Só publica investigacións que presentan contido novo sólidamente documentado, textos inéditos ou publicados de forma incompleta baseados nunha tradición de manuscritos de primeira man.

ARCHIVIO GLOTTOLÓGICO ITALIANO

Recibe contribucións que tratan temas relacionados con case todas as disciplinas lingüísticas tradicionais, con especial atención á lingüística indoeuropea e románica e aos aspectos sincrónicos e diacrónicos da lingua italiana e os seus dialectos.

ARCHIVO DE FILOLOGÍA ARAGONESA

Publicación periódica da Institución Fernando el Católico (Zaragoza) dedicada a estudos de investigación lingüística e historia literaria, principalmente de Aragón, pero tamén dos territorios limítrofes, entre eles os dos Países Cataláns (falas fronteirizas, penetración do catalán no dominio gascón, etc.).

ARCHIVO HISPALENSE

Publicación centenaria cuxas colaboracións abarcan desde os temas literarios e históricos ata os artísticos, sen máis acotación que o marco xeográfico ceñido aos límites do antigo Reino de Sevilla.

ATHENAEUM

Esta revista, fundada en 1913, esta adicada á historia e literatura da Antigüidade

L'AVENÇ

Revista de divulgación e de reconstrucción crítica do pasado, cun énfase especial na Cataluña contemporánea, de antes e despois da guerra.

 

 

BABEL A.F.I.A.L

Fundada en 1992, publica traballos sobre lingua e literatura en lingua inglesa e alemá, lingüística aplicada, teoría literaria, tradución, metodoloxía, lexicoloxía e lexicografía.

BERCEO

Fundada en 1946, Berceo é a revista de divulgación cultural e investigación do Instituto de Estudios Riojanos.

BIBLIOGRAPHIE DER FRANZÖSISCHEN LITERATURWISSENSCHAFT

É a bibliografía máis importante dos estudos literarios franceses no mundo de fala alemá.

BIBLIOTHÉQUE D'HUMANISTE ET RENAISSANCE : TRAVAUX ET DOCUMENTS

Revista especializada en estudos sobre o Renacemento.

BIBLOS

Revista anual da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, ten un carácter interdisciplinario: admite artigos sobre Humanidades e Ciencias Sociais, en lingua portuguesa, inglesa, francesa, española, italiana e alemá.

BOLETIM DA ACADEMIA GALEGA DA LÍNGUA PORTUGUESA

Publicación oficial da Academia Galega da Língua Portuguesa, asociación que pretende “promover o estudo da lingua de Galicia para que o proceso da súa normalización e naturalización sea congruente cos usos presentes no conxunto da lusofonía”

BOLETÍN DA REAL ACADEMIA GALEGA

Órgano oficial da institución, publica artigos consagrados a diferentes materias e disciplinas científicas, nomeadamente literatura e lingua galegas, pero tamén historia, arte, arqueoloxía, etnografía e folclore, sempre en relación con Galicia.

BOLETÍN DE FILOLOGÍA

Publicación da Facultade de Filosofia e Humanidades da Universidade de Chile.

BOLETIN DE LA BIBLIOTECA MENÉNDEZ Y PELAYO

Publicación dedicada á historia, cultura, literatura e filoloxía españolas.

BOLETÍN GALEGO DE LITERATURA

Revista que publica traballos de análise, crítica e teoría literarias sobre literatura xeral e literatura galega en particular.

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Publica artigos inéditos sobre temas literarios e lingüísticos vinculados ao ámbito hispánico.

BULLETIN DE LA SOCIETÉ DE LINGUISTIQUE DE PARIS

A revista componse de dous volumes: o primeiro contén artigos que cubren todos os dominios da lingüística (gramática comparada, tipoloxía, lingüística diacrónica e sincrónica, lingüística teórica e descritiva, historia da lingüística) así como todas as familias de linguas; o segundo volume está consagrado aos resumes.

BULLETIN DU CANGE

Revista sobre Ciencias Humanas e Sociais, fundouse en 1924 como complemento ao dicionario Novum Glossarium Mediae Latinitatis e é publicado actualmente pola Sección de Lexicografía Latina do Instituto de Investigación e Historia de Textos (CNRS). Abarca principalmente o campo da lexicografía latina así como os instrumentos da vida intelectual na Idade Media (glosas, comentarios ...).

BULLETIN OF HISPANIC STUDIES

O Bulletin of Hispanic Studies, que abarca as áreas lingüísticas do español, portugués, galego, catalán, vasco e idiomas amerindios, centra os seus estudos na lingua, literatura, historia cultural, cine, artes e estudos de xénero de España, Portugal e América Latina.

BULLETIN OF SPANISH STUDIES

Publicación dedicada á investigación da lingua, literatura, historia e civilización de España, Portugal e América Latina.

BULLETIN HISPANIQUE

Fundada en 1898, é unha verdadeira institución do hispanismo francés e internacional. Os artigos están escritos principalmente en español e francés, pero tamén nalgún dos idiomas peninsulares. Temáticamente abarca os espazos ibéricos e iberoamericanos, sen distinción de tempos, dominios ou metodoloxías: historia, civilización, linguaxe e lingüística, literatura e actualidade.

BULLETIN SUISSE DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE

Revista da Association Suisse de Linguistique Appliquée (VALS/ASLA)

CADERNOS DE FRASEOLOXÍA GALEGA

Revista internacional de investigación fraseolóxica, estuda a fraseoloxía e paremioloxía de calquera lingua do mundo e en calquera dos seus enfoques: estrutural, fraseográfico, tradutolóxico, comparativo e didáctico.

CADERNOS DE LINGUA

Publicación da Real Academia Galega que pretende promover a investigación científica sobre a lingua galega en cuestións de importancia como a fixación da terminoloxía, a definición da variedade culta, o coñecemento da situación lingüística de Galicia ou as posibles estratexias de normalización.

CAHIERS DE LEXICOLOGIE

Revista internacional de lexicoloxía e lexicografía, interesada no léxico, nas súas relacións cos outros compoñentes da linguaxe (sintaxe, semántica, morfoloxía, fonoloxía, discurso...).

CAHIERS D'ÉTUDES HISPANIQUES MÉDIÉVALES

Revista dedicada aos estudos sobre a Idade Media hispana, na confluencia de varias disciplinas: historia, filoloxía, literatura, lingüística...

CAHIERS FERDINAND DE SAUSSURE

Revista suíza adicada á lingüística xeral.

CALICO JOURNAL

Publicación do Computer Assisted Language Instruction Consortium (CALICO). Está dedicada á difusión de información relativa á aplicación da tecnoloxía no ensino e na aprendizaxe da lingua.

THE CANADIAN JOURNAL OF LINGUISTICS

Esta revista publica artigos de investigación en lingüística en inglés e francés que tratan sobre teoría lingüística, descrición lingüística de linguaxes naturais, fonética, fonoloxía, morfoloxía, sintaxe, semántica, lingüística histórica, sociolingüística, psicolingüística, adquisición da primeira e segunda lingua e outras áreas de interese para os lingüistas.

CERVANTES

Revista oficial da Cervantes Society of America, publica artigos en inglés e español sobre a vida e obra de Cervantes, recensións e notas de interés para os cervantistas.

CLASICA ET MEDIAEVALIA

Classica et Mediaevalia fomenta as contribucións académicas que abarcan os campos da lingua e a literatura gregas e latinas ata a Idade Media tardía, así como a historia e as tradicións grecorromanas que se manifestan na historia xeral, a historia do dereito, a historia da filosofía e a historia eclesiástica.

COLLECTANEA CHRISTIANA ORIENTALIA (CCO)

Revista internacional dedicada á producción cristiana en árabe, copto, siriaco, etiópico, armenio, xeorxiano e grego, así como temas relativos á producción rabínica, sempre que teñan relación coa cristiana. Abarca as temáticas da literatura, lingüística, historia, historia da arte, arqueoloxía, liturxia e socioloxía.

COLOQUIO. LETRAS

Trátase dunha revista específicamente literaria, con textos de poesía e fición de autores contemporáneos, consagrados e xóvenes, pero principalmente dedicada ao estudo da literatura en lingua portuguesa.

COMMUNICATIONS

Publicación de referencia sobre o estudo da comunicación de masas e as análises semiolóxicas.

COMPARATIVE LITERATURE STUDIES

Os seus artigos examinan as relacións literarias entre diversos países: entre o este e o oeste e o norte e o sur. Tamén se exploran temas, formas, movementos, a historia das ideas, as relacións entre autores e os fundamentos de teoría e crítica.
Un dos seus temas regulares cada dous anos é: as relacións literarias e culturais este-oeste.

COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING

Revista interdisciplinar que trata todas as cuestións asociadas ao uso dos ordenadores na aprendizaxe (L1 y L2), e no ensino e avaliación das linguas. Abarca unha multitude de disciplinas, metodoloxías de investigación, aprendizaxe de idiomas e métodos de ensinanza, modelos e sistemas de probas da lingua, SLA, HCI, deseño de linguaxes de software educativo, desenvolvemento da linguaxe do curso, integración curricular, avaliación, formación do profesorado, titoría intelixente, novas tecnoloxías, o contexto sociocultural, sistemas de xestión da aprendizaxe etc.

CRITICAL INQUIRY

Revista interdisciplinar, fundada en 1974 e dedicada ao pensamento crítico nas artes e nas humanidades.

CRITIQUE

Publica estudos sobre libros e artigos publicados en Francia e no extranxeiro sobre creación literaria, investigación filosófica, coñecemento histórico, científico, político e económico.

CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS

Fundada en 1944, na actualidade publica preferentemente estudos e investigacións de Historia, tanto de carácter xeral como referidas especificamente á historia de Galicia.

CUADERNOS DE FILOLOGÍA CLÁSICA. ESTUDIOS GRIEGOS E INDOEUROPEOS

Publicación da Universidade Complutense, acolle colaboracións científicas que versan sobre os ámbitos comprendidos baixo os conceptos de Filoloxía Grega e Lingüística Indoeuropea.

CUADERNOS DE FILOLOGÍA FRANCESA

Publica artigos de investigación orixinais que analicen algún aspecto lingüístico, literario ou traductolóxico, dentro do ámbito da lingua francesa.

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN FILOLÓGICA

É unha publicación da Universidade de la Rioja dedicada á difusión de estudos do ámbito da Filoloxía en todas as áreas de investigación (lingüística, literatura, teoría literaria, etc.), en particular os que se centran no estudo de temas relacionados co español, o inglés, o francés e as linguas clásicas (latín, grego).

CUADERNOS HISPANOAMERICANOS

Publicación multidisciplinar, que presta especial atención á producción cultural en lingua española. Cada número contén un dossier dedicado a unha figura ou un tema en especial.

DEGRES : REVUE DE SYNTHÉSE À ORIENTATION SÉMIOLOGIQUE

Publicación trimestral dedicada á Semioloxía.

DIACRITICA : REVISTA DO CENTRO DE ESTUDOS PORTUGUESES

Revista oficial do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho. Publicación anual que se divide en tres series: Ciéncias da linguagem (1), Filosofia e cultura (2) e Ciéncias da literatura (3)

DIALECTOLOGIA ET GEOLINGUISTICA

Revista oficial da International Society for Dialectology and Geolinguistics (ISDG), publica contribucións sobre a variación de idiomas por todo o mundo, sistemáticos e inherentes, diacrónicos e sincrónicos, rexionais e sociais, baseados en datos orais ou escrito

DICENDA : CUADERNOS DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Publicación da Universidade Complutense que trata sobre lingua e literatura españolas

DIECIOCHO

Publicación dedicada á Ilustración hispana, é dicir, aos estudos do século XVIII en España e América Latina: literatura, historia, arte e pensamento.

DISCOURSE AND COMMUNICATION

Revista trimestral que publica artigos no campo interdisciplinar dos estudos do discurso e a comunicación. Céntrase no estudo analítico cualitativo do discurso da comunicación organizacional e de masas.

DISCOURSE AND SOCIETY

Publica investigacións destacadas sobre a análise do discurso e as ciencias sociais. Céntrase, por un lado, na formación da teoría explícita e nas análises das relacións entre as estructuras do texto, a fala, o uso da linguaxe e a interacción verbal ou comunicación, mais tamén se centra nas micro ou macroestructuras sociais, políticas ou culturais e as representacións sociais cognitivas.

EDAD DE ORO

Desde 1982, selecciona artigos sobre literatura española en todas as súas épocas, literatura hispanoamericana, lingua española, lingüística e teoría literaria.

EIGHTEENTH CENTURY STUDIES

Publicación oficial da American Society for Eighteenth-Century Studies (ASECS). Trata sobre todos os aspectos da cultura do século XVIII. Selecciona ensaios que usan diferentes modos de análise e discursos disciplinares para explorar as máis recentes ideas historiográficas, críticas e teóricas sobre o Setecentos.

EIKASMÓS : QUADERNI BOLOGNESI DI FILOLOGÍA CLASSICA

Revista dedicada á crítica textual e exegética de textos de filoloxía clásica.

ELH - ENGLISH LITERARY HISTORY

Dende 1934 vén publicando estudos que interpretan as condicións que afectan ás grandes obras da literatura inglesa e norteamericana.

EMERITA : REVISTA DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGIA CLÁSICAS

Fundada en 1933 por Ramón Menéndez Pidal, Emerita publica artigos, notas, información e reseñas de filoloxía clásica, historia antiga e lingüística grega, latina, indoeuropea e ibérica.

ENGLISH

English é unha coñecida revista de crítica literaria, publicada por The English Association. Cada número contén ensaios sobre unha ampla gama de autores e textos literarios en inglés.

ENGLISH LANGUAGE NOTES

Revista dedicada ao traballo interdisciplinario e colaborativo entre a literatura e campos tan dispares como a teoloxía, belas artes, historia, xeografía, filosofía e ciencia.

EPOS : REVISTA DE FILOLOGÍA

Publicación da UNED sobre filoloxía clásica, hispánica,francesa, italiana, inglesa e alemá.

ERREGUETÉ : REVISTA GALEGA DE TEATRO

Publicación periódica que ten como obxecto o teatro galego. Publica críticas, reportaxes, crónicas de festivais, recensións de libros, ensaios sobre un determinado aspecto relacionado coa arte dramática…

ESPAÑOL ACTUAL

Publicación centrada na evolución da lingua española.

ESTRENO

Revista literaria dedicada á literatura dramática española. Publica obras de autores contemporáneos pero tamén das primeras décadas do século XX ata os anos de posguerra, así como estudos críticos sobre as mesmas.

ESTUDIOS MINDONIENSES

Anuario de estudos histórico-teolóxicos da Diócese de Mondoñedo-Ferrol.

ETUDES DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE

ELA publica traballos de investigación, capacitación e información dirixidos a promover e desenvolver o acceso a linguas (e culturas) maternas e extranxeiras.

ETUDES FRANÇAISES

Fundada en 1965, Etudes Françaises é unha revista de teoría e crítica que se centra na literatura francesa, na relación entre as artes e as humanidades e no discurso e a escritura.

EXEMPLARIA CLASSICA : JOURNAL OF CLASSICAL PHILOLOGY = REVISTA DE FILOLOGÍA CLÁSICA

Publicación anual sobre filoloxía clásica nos seguintes campos: manuscritos, historia dos textos, crítica textual, técnica editorial, edicións e comentarios e tradición textual de autores gregos e romanos.

FAVENTIA

Revista publicada pola Universidade Autónoma de Barcelona, que se ocupa da antigüidade clásica, da tardoantigüidade, a latinidade medieval, o humanismo e a tradición clásica.

FIRST LANGUAGE

Revista que publica investigacións sobre a adquisición da linguaxe infantil a partir de diversas tradicións teóricas e metodolóxicas. Os autores proveñen dunha ampla gama de disciplinas: psicoloxía, lingüística, antropoloxía, ciencia cognitiva, neurociencia, comunicación, socioloxía e educación.

FOREIGN LANGUAGE ANNALS

Publicación do American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL). Especialmente dirixida aos profesores, investigadores e administradores. Dedícase á promoción da ensinanza e a aprendizaxe de linguas extranxeiras, particularmente de idiomas distintos ao inglés.

LE FRANÇAIS MODERNE

Revista de lingüística francesa, cuxos pontos fortes son a filoloxía, gramática, estilística, dialectoloxía, xeografía lingüística, historia da linguaxe, problemas de ensinanza de idiomas, xerga e ortografía.

 

GLOTTA

Revista que se ocupa da lingüística grega e latina.

GRIAL : REVISTA GALEGA DE CULTURA

Publicación cultural trimestral en lingua galega.

THE GUARDIAN WEEKLY

Publicación semanal en lingua inglesa que inclúe opinión, coñecemento e cultura.

HABIS

Revista anual da Universidade de Sevilla que publica traballos relacionados co mundo antigo en xeral e grecolatino en particular, nos seus aspectos históricos, textuais, lingüísticos, literarios, filosóficos e arqueolóxicos

HARVARD STUDIES IN CLASSICAL PHILOLOGY

Acolle artigos sobre todos os aspectos das civilizacións das antigas Grecia e Roma : o idioma e os textos escritos, historia antiga, filosofía, historia da arte e recepción da cultura clásica na antigüidade tardía, o período medieval e máis alá.

HEL : HISTOIRE EPISTEMOLOGIE LANGAGE

Revista bianual, fundada en 1979, cuxo obxectivo é promover e difundir a investigación orixinal e o coñecemento neste campo. A Epistemoloxía ofrece perspectivas críticas en todos os aspectos das ciencias da linguaxe: lingüística, gramática, retórica, lóxica, pragmática, filosofía da linguaxe, semiótica.

HELMANTICA : REVISTA DE FILOLOGÍA CLÁSICA Y HEBREA

Revista da Universidade Pontificia de Salamanca dedicada á filoloxía grecorromana e hebrea.

HESPERIA : ANUARIO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Publicación da Universidade de Vigo, que publica traballos científicos sobre lingua e literatura españolas nos seus máis diversos aspectos, temas e contidos.

HISPAMÉRICA

Desde a súa fundación en 1972, Hispamérica perfilouse como unha revista independente que rexistra as variadas manifestacións da produción literaria hispanoamericana.

HISPANIC JOURNAL

Revista literaria da Universidade de Pennsylvania dedicada ás linguas e culturas española e lusa.

HISPANIC REVIEW

Editada dende 1933 polo Departamento de linguas románicas da Universidade de Pennsylvania, esta revista está dedicada á investigación da literatura e cultura hispana e luso-brasileira, dende a época medieval até a actualidade.

HISPANÓFILA

A revista acepta ensaios sobre calquera tema literario, lingüístico ou cultural relacionado cos de fala española e portuguesa.

 

 

IBEROROMANIA

É a revista máis antiga nas rexións de fala alemá. Ocúpase específicamente das linguas e literaturas ibérico-romances de Europa e América.

INSULA

Fundada en 1946, Ínsula é, na actualidade, a revista miás difundida do hispanismo literario no mundo. Os seus contidos son, maioritariamente, monográficos, dedicados a un autor, a unha época da historia da literatura, a unha corrente, ao análise da produción literaria nas diversas linguas peninsulares, etc., sen perder de vista as letras hispanoamericanas.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CORPUS LINGUISTICS

Esta revista publica investigacións orixinais sobre calquera área da lingüística (lexicoloxía, gramática, análise do discurso, estilística, sociolingüística, morfoloxía, lingüística contrastiva), da lingüística aplicada (ensinanza da lingua e lingüística forense) e de estudos de tradución. Tamén publica artigos sobre a interconexión entre corpus e lingüística computacional.

IRISH UNIVERSITY REVIEW

A Irish University Review, fundada no 1970 no University College de Dublín, céntrase na crítica literaria irlandesa. Nos primeiros anos de vida comezou publicando obras literarias cortas e ensaios de crítica literaria, mais a medida que foi crecendo, foi ampliando o seu contido até especializarse no alcance dos estudos literarios irlandeses en lingua inglesa.

ITL : INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS

Revista dedicada á lingüística aplicada, sobre todo o referido á adquisición da linguaxe (adquisición de segunda lingua, incluíndo a aprendizaxe asistida por ordenador) e á educación lingüística.

JANUS : ESTUDIOS SOBRE EL SIGLO DE ORO

Revista científica da Universidade da Coruña dedicada á investigación sobre literatura española dos séculos XVI e XVII desde perspectivas multidisciplinares, colaboracións sobre distintos aspectos da Literatura e a cultura española, europea e hispanoamericana da Idade Moderna, sobre todos nos campos da Emblemática, Relacións de Sucesos, Enciclopedias renacentistas (Polianteas) e Inventarios e Bibliotecas dos séculos de Ouro. Así como traballos do campo das Humanidades Dixitais.

JORNAL DE LETRAS, ARTES E IDEIAS : JL

Xornal quincenal portugués sobre literatura e cultura.

JOURNAL OF DRAMATIC THEORY AND CRITICISM

Esta revista foi fundada en 1986 na Universidade de Kansas e publica artigos sobre teoría dramática e crítica e as relacións entre a teoría e a práctica teatrais.

JOURNAL OF ENGLISH LINGUISTICS

Publica investigacións e análises en áreas como a historia da lingüística inglesa, gramática do inglés, corpus lingüístico, sociolingüística e dialectoloxía.

JOURNAL OF ENGLISH STUDIES

Journal of English Studies é unha publicación da Universidade de La Rioja. Publica escritos académicos orixinais en todas as áreas de investigación relacionadas cos estudos ingleses (lingüística, literatura e teoría literaria, estudos culturais, estudos cinematográficos, etc.).

JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY

Revista dedicada á psicoloxía social da lingua. Publica artigos dunha ampla gama de disciplinas como a lingüística, ciencias cognitivas e antropoloxía. O Journal of Language and Social Psychology pon, tamén, un especial énfase nos estudos cuantitativos.

KALLAIKIA

Publicaçom semestral da Associaçom de Estudos Galegos (AEG), que trata sobre temas relacionados coas ciencias sociais e naturais, as artes e outros temas relacionados coa realidade galega e internacional.

LANGAGE ET SOCIETÉ

A revista contribúe ao desenvolvemento de enfoques sociais para a linguaxe, os idiomas e os discursos. Trata disciplinas como: sociolingüística, análisis do discurso, socioloxía da linguaxe, antropoloxía da linguaxe y análises de interaccións.

LANGUAGE : JOURNAL OF THE LINGUISTIC SOCIETY OF AMERICA

Nada en 1925, esta revista publica artigos que cubren amplamente o campo da lingüística: teoría linguística, descrición da lingua, adquisición da lingua, idioma no seu entorno social, historia de idiomas individuais, experimentación sobre a percepción, produción e procesamento da linguaxe, modelado da linguaxe e historia da lingüística. A partir de 2013, tamén inclúe contido dixital en tres seccións: a análise fonolóxica, a linguaxe e as políticas públicas e a ensinanza da lingüística.

LANGUAGE AND COMPUTERS : STUDIES IN PRACTICAL LINGUISTICS

A expansión da informática e o auxe da tecnoloxía da linguaxe están a levar a un renovado interese nas aplicacións prácticas da teoría lingüística. Procesamento e comprensión de textos, sistemas de diálogo, sistemas expertos, tradución automática, recoñecemento e síntese de voz son áreas nas que os coñecementos derivados da lingüística (corpus lingüístico, traballo en análisis sintáctico automático, dicionarios lexibles por ordenador, etc.) están xogando un papel cada vez máis importante.

LANGUAGE ASSESSMENT QUARTERLY

Revista dedicada ao avance da teoría, investigación e práctica na evaluación das primeiras e segundas linguas nun idioma extranxeiro nos distintos niveis educativos, no mundo laboral, na inmigración e na cidadanía.

LANGUAGE TEACHING

Publicación centrada no campo da aprendizaxe e ensino dunha segunda lingua.

LANGUE FRANÇAISE

Creada en 1969, esta revista céntrase nas investigacións teóricas e descritivas contemporáneas sobre a lingua francesa.

LES LANGUES MODERNES

Publica artigos sobre a ensinanza de idiomas en xeral, lingüística aplicada á ensinanza de idiomas, didáctica de idiomas, políticas lingüísticas, etc.

LES LANGUES NEO-LATINES

Revista trimestral que acolle artigos sobre temas históricos, literarios, artísticos, sociais, etc... relacionados coas linguas, as literaturas e as culturas romances.

LATOMUS

A Société d'Études Latines de Bruxelles publica esta revista que trata todas as áreas da latinidade: textos, literatura, historia, institucións, arqueoloxía, epigrafía, paleografía, humanismo latino, etc.

LEA : LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA ACTUAL

Publicación que ten como obxectivo a difusión de traballos sobre lingüística sincrónica española en calquera das súas vertentes.

LENGUA Y MIGRACIÓN = LANGUAGE AND MIGRATION

Publica artigos que analicen a realidade lingüística e comunicativa da migración, atendendo ao estudo de todos os elementos sociais e lingüísticos que concorren no proceso de integración sociolingüística, incluidos os procesos de adquisición de segundas linguas.

LETRAS

Revista publicada pola Pontificia Universidad Católica Argentina que trata sobre lingüística, literatura española contemporánea e teoría da literatura.

LEXIS

É unha das principais revistas de lingüística e literatura que se publican en Hispanoamérica. Con temas dedicados ás diversas ramas da lingüística e da teoría literaria, así como da hispanística e andinística.

LFE : REVISTA DE LENGUAS PARA FINES ESPECÍFICOS

Publicación da Universidade das Palmas sobre as linguas para fines específicos, polo que os artigos tratan aspectos relativos á lingüística aplicada, a análise do discurso de especialidade, a pragmática, a socioloxía, a análise contrastiva, idiomas mundiais, o desenvolvemento e aplicación de corpus e software especializado, a aprendizaxe e as técnicas de ensinanza e metodoloxía e desenvolvemento curricular...

LINGUA E STILE

Dedicada á historia da lingua italiana partindo do pasado medieval ou renacentista até autores e cuestións de séculos recentes, os artigos publicados reflexan a variedade de obxectos e métodos na investigación histórico-lingüística: textos documentais e literarios, problemas de gramática histórica e estudos de sintaxe e de semántica histórica. A revista presta máxima atención á dialéctica ao xogo de linguas e dialectos.

LINGUE E LINGUAGGIO

Foro de discusión sobre a lingüística xeral e teórica, con particular atención ás áreas de interacción con outras disciplinas: da psicoloxía á neurociencia, da informática á ciencia cognitiva. Publica ensaios en inglés e italiano sobre teoría da linguaxe, os diversos niveis da análise lingüística e a súa interacción, pero tamén sobre lingüística informática e sobre historia do pensamento lingüístico.

THE LINGUIST

Publicada polo Chartered Institute of Linguists do Reino Unido, The Linguist inclúe artigos sobre tradución e interpretación, bilingüismo e uso do idioma, así como recensións de libros e opinións actuais.

LINGUISTIC ANALYSIS

Unha revista de investigación dedicada á publicación de artigos de alta calidade en fonoloxía formal, morfoloxía, sintaxe e semántica.

LA LINGUISTIQUE

Esta revista dedícase ao exame de todo o relacionado coa lingua e as linguas como instrumentos de comunicación e expresión. Trata de lingüística xeral, descrición da linguaxe (fonética, fonoloxía, sintaxe, semántica, pragmática, análisis da fala, etc.), diacronía, sociolingüística, psicolingüística, semioloxía, etc.

LITORAL

Revista de creación literaria fundada en Málaga en 1926 polos poetas Emilio Prados e Manuel Altolaguirre.

LITTÉRATURE

Fundada en 1971, é unha revista de crítica e de reflexión contemporánea sobre a creación literaria. Tamén publica reflexións críticas sobre a invención das formas literarias antigas e contemporáneas e sobre o papel creativo da literatura na evolución das sociedades e culturas.

LUCENSIA : MISCELÁNEA DE CULTURA E INVESTIGACIÓN

Revista dedicada á historia e cultura galegas.

LUZES

Revista mensual en lingua galega, acolle reportaxes literarias e gráficas de Galicia, Indochina, Oriente Próximo, Centroeuropa, América Latina ou o África Subsahariana; análises de expertos de todo o Estado e obras dos novos valores da literatura galega.

MADRYGAL : REVISTA DE ESTUDIOS GALLEGOS

Publicación orientada á difusión da lingua, literatura e cultura galegas. Nela teñen cabida estudos literarios, lingüísticos, históricos, etc. Ademáis de artigos científicos e de divulgación, conta con seccións de creación (poesía e narrativa), crónicas, tradución, entrevistas e recensións de libros da especialidade.

MEDIOEVO LATINO

Esta publicación é unha bibliografía razonada relativa a textos escritos en latín desde o ano 475 ata principios do século XVI. A bibliografía é o resultado do exame sistemático, completo e directo de libro e revistas.

MEDIOEVO ROMANZO

Revista dedicada á filoloxía das linguas románicas na Idade Media.

MEDITERRANEAN LANGUAGE REVIEW

Foro interdisciplinario para a investigación das linguas e as culturas no Mediterráneo no pasado e no presente.

MÈLANGES DE LA CASA DE VELÁZQUEZ

Revista semestral de ciencias humanas e sociais e de literatura, que cubre unha ampla gama de disciplinas (historia, arqueoloxía, literatura, xeografía, socioloxía, antropoloxía ...) e presenta hallazgos de investigación inéditos sobre a Península Ibérica, o Magreb e o espazo atlántico ibérico.

MINERVA : REVISTA DE FILOLOGÍA CLÁSICA

Publicación da Universidade de Valladolid, dedicada á a filoloxía grecolatina en toda a súa extensión conceptual e cronolóxica.

MITTELLATEINISCHES JAHRBUCH

Publica ensaios sobre a filoloxía latina na Idade Media nos seus diversos aspectos: edicións, filoloxía, historiografía, paleografía, estudos de manuscritos, literatura e lingüística, así como historia cultural. E abarca as áreas de transición entre o latín medio e as literaturas vernáculas, o latín antigo tardío e o humanismo moderno temprano.

MLN - MODERN LANGUAGE NOTES

Publica estudos críticos sobre as linguas modernas (alemán, francés, Italiano, hispánicas) e sobre obras recentes de literatura comparada.

MODÈLES LINGUISTIQUES

Ten como obxectivo publicar en francés o mellor da investigación en lingüística. Está aberta a todas as áreas de investigación relacionadas coa linguaxe: morfoloxía, sintaxe, semántica, fonética e fonología, textual, estilística, retórica e análise sociolingüística.

MODERN FICTION STUDIES

Publica artigos sobre obras destacadas da ficción moderna e contemporánea en lingua inglesa, facendo fincapé nos enfoques históricos, teóricos e interdisciplinares.

MODERN LANGUAGE QUARTERLY

Publica ensaios académicos e recensións relativas á historia literaria.

MODERN LANGUAGE REVIEW

Os seus artigos centránse na literatura medieval e moderna das linguas de Europa : inglés, francés, xermánicas, hispánicas, eslavas e outras linguas do Este de Europa. Mais tamén trata temas de linguística, literatura comparada e teoría crítica.

MODERN PHILOLOGY

Modern Philology é unha revista que publica artigos de literatura, historia e crítica en todas as linguas do mundo moderno, icluíndo comparacións de textos e tradicións das literaturas europeas e non europeas. Abarca obras, tradicións e crítica literaria dende, aproximadamente, a época carolinxia até a actualidade.

MOTS : LES LANGAGES DU POLITIQUE

Esta publicación inscríbese nunha perspectiva interdisciplinaria, no cruce entre as ciencias da linguaxe, as ciencias políticas e as ciencias da información e a comunicación.

MURGUÍA : REVISTA GALEGA DE HISTORIA

Revista semestral dedicada á historia de Galicia.

MYRTIA : REVISTA DE FILOLOGÍA CLÁSICA

Editada pola Universidade de Murcia, está constituída por dúas seccións: Filoloxía Latina e Filoloxía Grega, nas que se publican aportacións orixinais e inéditas, en forma de artigos, notas ou reseñas.

NEUPHILOLOGISCHE MITTEILUNGEN

Boletín da Modern Language Society, é unha revista que se publica desde 1899 e está especializada en filoloxía e lingüística.

NEW LITERARY HISTORY

Esta revista céntrase na teoría e na interpretación, nas razóns para o cambio literario, nas definicións dos períodos e na evolución dos xéneros, estilos e convencións.

NEWSLETTER OF ENGLISH ASSOCIATION

O Boletín reflexa a gama de actividades e intereses da English Association e mantén aos membros informados de todas as actividades e publicacións de dita Asociación.

NINETEENTH-CENTURY STUDIES

Publicación da Nineteenth Century Studies Association, que publica estudos de interese para estuiosos do século XIX en todos os campos humanísticos. Inclúe temas como literatura, historia da arte, historia, música e historia da ciencia e das ciencias sociais.

NOUVEAUX CAHIERS DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE

Revista editada pola Universidade de Xenebra, está dedicada á lingüística francesa.

NUEVA REVISTA DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Revista semestral que publica artigos e notas sobre literatura española e hispanoamericana, lingüística hispánica e teoría e metodoloxía literaria e lingüística, así como recensións de libros e artigos e unha bibliografía especializada clasificada por materias.

L'OBS

Semanario francés de actualidade política e social.

ODISEA : REVISTA DE ESTUDIOS INGLESES

Revista dedicada á lingua e a literatura da comunidade lingüística do inglés, a súa tradución, docencia e fins específicos.

ORALIA : ANÁLISIS DEL DISCURSO ORAL

Revista do mundo hispánico especializada na análise do discurso oral.

LA PERINOLA : REVISTA DE INVESTIGACIÓN QUEVEDIANA

Revista de crítica literaria que acolle edicións e estudos relacionados en calquera forma con Quevedo.

PHILOLOGUS

Fundada en 1846, é unha das revistas máis antigas no campo dos estudos clásicos. Publica artigos sobre literatura grega e latina, historiografía, filosofía, historia da relixión, lingüística…

PMLA : PUBLICATIONS OF THE MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA

Dende 1884, PMLA publica ensaios sobre lingua e literatura.

POETICA

Revista fundada en 1967 dedicada aos estudos literarios.

POETICS TODAY

Publica estudos sobre obras literarias a partir de enfoques sistemáticos ademáis de examinar unha ampla gama de temas literarios e críticos.

POÉTIQUE

Revista de teoría e análise literaria que trata temas como a linguaxje poética, a narrativa, os xéneros e os tipos de discurso, pero tamén os problemas de lectura e a relación coa historia. A revista non deixa de cuestionar tamén outros campos artísticos: a pintura, o cine, a música na súa relación coa literatura atopan o seu lugar.

PRAGMALINGÜÍSTICA

Publicación anual da Universidade de Cádiz, está dedicada aos avances da lingüística, a pragmática, a cognición e o discurso.

PRAGMATICS

É a revista trimestral da International Pragmatics Asociación (IPrA), que trata sobre a pragmática lingüística, desde un punto de vista interdisciplinar (cognitivo, social, cultural).

PRIMER ACTO : CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN TEATRAL

Revista teatral fundada en 1957, intenta estar ao día das propostas máis relevantes do teatro internacional (con especial atención á dramaturxia latinoamericana) e, básicamente, á difusión do teatro español, ao estudo dos seus autores vivos -con inclusión dos seus textos- e á información sobre as actividades desenvolvidas nas distintas Comunidades Autónomas.

PUNTOYCOMA

Boletín dos tradutores españois da Unión Europea

QUADERNI DI SEMANTICA

Revista anual interesada en diferentes áreas do estudo do significado e ten como obxectivo promover un debate entre expertos en ciencias humanas e sociais (por exemplo, lingüistas, antropólogos, arqueólogos, xenetistas, historiadores, paletnólogos, neuropsicólogos).

QUADERNS : REVISTA DE TRADUCCIÓ

Publica traballos relacionados coa tradución e interpretación: artigos de reflexión teórica, investigacións e propostas didácticas, estudos sobre traductores e traducións, textos de interés histórico, entrevistas ou reflexións con tradutores, textos traducidos de especial relevancia…

 

RAIGAME : REVISTA DE ARTE, CULTURA E TRADICIÓNS POPULARES

Revista galega sobre cultura popular.

RASSEGNA IBERISTICA

Publica artigos que tratan todos os aspectos da cultura ibérica e iberoamericana, nas áreas lingüísticas e culturais do español, do luso-brasileño e do catalán.

RASSEGNA ITALIANA DE LINGUISTICA APPLICATA

Revista quatrimestral de lingüística editada polo Centro Italiano di Lingüística Applicata.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. ANUARIO

Publicación anual da RAE que recolle a información básica sobre a súa historia, organización e sistema de traballo. Tamén inclúe a nómina de académicos que formaron parte da corporación desde 1713 e datos prácticos sobre as veintitrés academias que componen a ASALE.

RENAISSANCE QUARTERLY

Publica estudos sobre o Renacemento de diversas disciplinas: historia da arte, arquitectura, historia do libro, tradición clásica, literatura comparada, literatura inglesa, francesa, xermánica, hispánica, Italiana, hebraica etc.

REVISTA ANTHROPOS

Revista bimestral de cultura crítica.

REVISTA CANADIENSE DE ESTUDIOS HISPÁNICOS

Publica traballos (artigos e notas) de investigación sobre lingua, literatura, cine, filosofía e historia cultural do mundo hispánico.

REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICANA

Publicación semestral que ten como obxectivo poñer en circulación os estudos recentes e os debates centrados no coñecemento e entendemento da literatura e a cultura latinoamericanas nos seus contextos históricos e sociais. Inclúe textos en español e portugués.

REVISTA DE DIALECTOLOGÍA Y TRADICIONES POPULARES

Fundada en 1944, esta revista é hoxe a máis antiga das publicacións periódicas españolas dedicadas á antropoloxía social e cultural.

REVISTA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS

Esta revista publica manuscritos orixinais en todas as áreas da literatura, cultura e cine hispanos.

REVISTA DE ESTUDIOS LATINOS (RELat)

Recolle aportacións científicas orixinais e inéditas en calquer ámbito da Filoloxía Latina e das disciplinas relacionadas con ela. Consta de tres seccións: “Artigos científicos”, “Informes sobre didáctica e novas tecnoloxías” e “Reseñas”.

REVISTA DE ESTUDIOS ORTEGUIANOS

É a primeira e única publicación periódica dedicada de forma monográfica á obra e pensamento de José Ortega y Gasset.

REVISTA DE FILOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Acepta contribucións inéditas en calquera rama dos estudos lingüísticos e literarios, escritas en español, inglés, francés e alemán.

REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA

Fundada en 1914 por Ramón Menéndez Pidal, o CSIC publica esta revista en volúmenes semestrais.

REVISTA DE FILOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Publicación semestral dedicada á difusión de temas relevantes nas áreas da filoloxía, a lingüística e a literatura. Publica en español, alemán, francés, inglés e portugués.

REVISTA DE INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA

É unha publicación periódica científica que se dedica ao estudo da lingua española e da lingüística xeral en todas as súas variedades.

REVISTA DE LEXICOGRAFÍA

Publicación científica de carácter anual consagrada aos estudos lexicográficos, editada pola Universidade da Coruña.

REVISTA DE LITERATURA

Revista dedicada especialmente á literatura española. Publica artigos de investigación de carácter teórico xeral, crítico, histórico, erudito ou documental.

REVISTA DE LITERATURA MEDIEVAL

Esta revista publica edicións orixinais, traballos de investigación, notas e recensións críticas de calquer tema referente á literatura medieval, a marxe da súa lingua e xeografía.

REVISTA DE OCCIDENTE

Fundada en 1923 por José Ortega y Gasset, é unha publicación atenta ás correntes máis innovadoras dentro do pensamento e da creación artística e literaria. As súas áreas de interese preferente son as Humanidades e as Ciencias Sociaiss, en sentido amplo, pero sen olvidar o mundo da ciencia pura ou aplicada.

REVISTA DE POÉTICA MEDIEVAL

Fundada en 1997, é unha publicación anual dedicada ao estudo da poética e á reflexión teórica e crítica sobre a literatura medieval hispánica e internacional.

REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA

Editada pola Sociedad Española de Lingüística, publica traballos tanto dos socios como doutros lingüistas de todo o mundo, así como información de interese científico.

REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA

Publicación anual da Universidade da Coruña de investigación lingüística centrada no ámbito da filoloxía galega e portuguesa.

REVISTA INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA IBEROAMERICANA (RILI)

Publicación dedicada ás linguas do mundo Iberoamericano.

REVISTA PORTUGUESA DE HUMANIDADES

Revista semestral editada pola Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa.

REVIEW OF COGNITIVE LINGUISTICS

Esta revista contén investigacións orixinais dende unha perspectiva cognitiva en todas as áreas de comunicación e conceptualización lingüística.

REVUE DE LINGUISTIQUE ROMANE

Esta publicación cubre todas as áreas da lingüística románica, a través do estudo de idiomas particulares (francés, italiano, español, etc.) e as súas variedades, así como da lingüística comparativa.

REVUE DE LITTÉRATURE COMPARÉE

Publica traballos sobre investigación comparativa, principalmente no campo das literaturas europeas.

REVUE DE PHILOLOGIE, DE LITTÉRATURE ET D'HISTOIRE ANCIENNES

Fundada en 1845, a revista publica artigos sobre lingüística, historia e literatura e un boletín bibliográfico de publicacións recentes sobre o mundo antigo.

REVUE DES ÉTUDES LATINES

Esta publicación trata temas de varias disciplinas (literatura, historia, lingüística, etc.) referidos á antigüidade romana en todos os seus aspectos, pero a veces tamén ao latín de idades posteriores (Idade Media e Renacemento, neolatin).

REVUE DES LANGUES ROMANES

É a máis antiga das revistas francesas dedicadas ás linguas e literaturas romances.

REVUE D'HISTOIRES DES TEXTES

Publicación interesada nos textos dos dominios lingüísticos grego, latino, romano e oriental, compostos antes do ano 1500.

REVUE D'HISTOIRE DU THÉÀTRE

Revista trimestral creada en 1948 que publica textos inéditos, tratando de transmitir a historia das artes escénicas, desde a Idade Media ata os nosos días.

REVUE D'HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE

Fundada en 1894, a revista publica traballos sobre literatura francesa desde o século XV ata os nosos días. Os artigos céntranse en novas contribucións en términos de coñecemento obxectivo: biografías de escritores, historia das obras editoriais, a súa recepción, interpretación, estudos de fontes, historia dos xéneros, formas, temas e motivos.

REVUE ROMAINE DE LINGUISTIQUE

Revista trimestral de lingüística que se publica desde 1956.

RILCE: REVISTA DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Publica traballos científicos sobre literatura española de todas as épocas, literatura hispanoamericana, lingua española, linguística e teoría literaria.

RILE : REVISTA INTERNACIONAL DE LENGUAS EXTRANJERAS

Publicación electrónica de acceso libre que ten como principal obxectivo difundir as investigacións sobre Lingüística Aplicada, no ámbito da ensinanza e aprendizaxe de linguas extranxeiras, con especial incidencia na Lexicografía da aprendizaxe

RIVISTA DI FILOLOGIA E DI ISTRUZIONE CLASSICA

Presenta artigos e ensaios sobre linguas e literaturas gregas e romanas, historia, filosofía, religión, arte e sociedade.

ROMANCE NOTES

A revista acolle artigos innovadores e interdisciplinares sobre literatura e cultura española, portuguesa, francesa e italiana. Alentan enfoques orixinais para o estudo do xénero e o feminismo, a memoria histórica, a historia e a teoría literaria, a cultura popular, o cine, o colonialismo e a poscolonialidade, o posnacionalismo e a globalización.

ROMANCE STUDIES

Revista internacional dedicada ao estudo das literaturas e culturas románicas.

ROMANIA

Publicada pola Société des Amis de la Romania, esta revista está dedicada ao estudo das linguas e literaturas romances.

ROMANIC REVIEW

Revista dedicada ao estudo das literaturas romances: francesa, italiana e española

ROMANICA HELVETICA

Revista dedicada á filoloxía románica.

ROMANISCHE FORSCHUNGEN

É unha das revistas académicas alemás máis antigas que se dedica ao estudo das linguas romances e as súas literaturas e culturas. Publica, ademáis, en todas as principais linguas romances, alemán e inglés.

ROMANISTISCHES JAHRBUCH

Revista académica que se centra nas linguas, literaturas e estudios culturais románicos. Unha das súas seccións está dedicada aos problemas actuais con respecto ás linguas e literaturas iberoromances (español, portugués, dentro e fóra de Europa, catalán).

RSSI RECHERCHES SÉMIOTIQUES

Ten como obxectivo promover unha concepción moi ampla da semiótica, incluido o estudo teórico e empírico de signos, sistemas de signos e procesos de significación, conductas de sinalización e comunicación, así como os seus fundamentos filosóficos biolóxicos e sociais.

SEDERI

Publicación anual da Spanish and Portuguese Society for English Renaissance Studies, está dedicada á literatura, lingua e historia inglesas dos séculos XVI e XVII.

SEL : STUDIES IN ENGLISH LITERATURE 1500-1900

Publica ensaios históricos e críticos en rotación trimestral sobre catro épocas da literatura británica: Renacimento inglés (inverno), teatro das épocas Tudor e Estuardo (primavera), Restauración e século XVIII (verán) e século XIX (outono).

SIGILA : REVUE TRANSDISCIPLINAIRE FRANCO-PORTUGAISE SUR LE SECRET

Sigila pretende fomentar enfoques multidisciplinarios para o segredo, e resaltar, gracias á confrontación entre varios campos, converxencias ou fendas entre os problemas presentados. Por exemplo, busca identificar os mecanismos de ocultación de certos eventos históricos, políticos, económicos, científicos ou literarios, e definir o valor dunha cultura de segredo frente á presión dos medios ou, pola contra, as súas posibles derivas. Trata de esbozar os límites, as relacións, os intercambios e as interferencias entre o secgredo, o enigma, o misterio, a disimulación, a mentira, a intimidade, o silenzo, o mutismo, a confesión, a negación.

SIGN LANGUAGE STUDIES

Revista especializada na linguaxe de signos que publica unha ampla gama de artigos académicos orixinais. A revista ofrece un foro para a difusión de ideas e opinións sobre estas linguas e as comunidades que os utilizan. Tamén se centra en algúns temas de interese como a lingüística, a antropoloxía, a semiótica e a cultura para os sordos.

SIGNS : JOURNAL OF WOMEN IN CULTURE AND SOCIETY

Signs: Journal of Women in Culture and Society é a revista académica por excelencia de estudos de xénero. Publica artigos con enfoques inovadores que investigan as relacións familiares, as divisións no traballo, a distribución dos dereitos, as oportunidades económicas etc.

SINTAGMA : REVISTA DE LINGÜÍSTICA

Esta publicación está aberta a calquera contribución aos diversos campos da lingüística, tanto teórica como aplicada. Acepta estudos sobre calquera lingua ou variedade lingüística, así como traballos de análise interlingüística ou comparativa.

SOCIOCRITICISM

Publicación especializada na perspectiva social do producto cultural. Céntrase na perspectiva sociocrítica así como en teorías que incidan na dimensión social da literatura, a música, as artes plásticas e audiovisuais, o cómic e as manifestacións de cultura popular.

SOCIOLINGUISTICA : INTERNATIONALES JAHRBUCH FUR EUROPAISCHE SOZIOLINGUISTIK

Este anuario ocúpase de problemas da linguaxe en Europa, especialmente das condicións e as consecuencias da integración económica e política europea. Cada volume está dedicado a un tema en particular, pero tamén contén reseñas de libros, informes sobre a investigación sociolingüística e unha ampla bibliografía sobre as novas publicacións sociolingüísticas en Europa.

SPANISH IN CONTEXT

Publica estudos teóricos, empíricos e metodolóxicos sobre pragmática e sociopragmática, sociolingüística interaccional, sociología da linguaxe, análise do discurso e da conversación, bilingüismo e comunicación intercultural, co obxectivo de ampliar o coñecemento do español.

STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA

Revista semestral dedicada á filoloxia clásica e á historia das literaturas grega e latina.

STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA TEORICA E APPLICATA

Esta revista acepta traballos de comparación entre os enfoques teóricos e metodolóxicos de diferentes análises no campo lingüístico.

STUDI LINGUISTICI ITALIANI

Revista dedicada ao estudo da lingua italiana.

STUDI MEDIEVALI

Publicación dedicada ao estudo da literatura medieval.

STUDI MEDIOLATINI E VOLGARI

A revista acolle contribucións de carácter filolóxico, lingüístico e histórico-literario de ámbito neolatino e mediolatino, ofrecéndose como instrumento de aproximación á complexa unidade cultural que está na base do mundo medieval.

STUDIA ROMANISTICA

Esta revista publica estudos lingüísticos, literarios e traductolóxicos no campo das linguas románicas.

STUDIES IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION

Revista dedicada á discusión científica de problemas na adquisición dunha segunda lingua.

STUDIUM : REVISTA DE HUMANIDADES

Revista de historia dedicada ao estudo e investigación da historia e as ciencias humanas desde presupostos multidisciplinarios. Publicada pola Universidade de Zaragoza.

STUF : LANGUAGE TYPOLOGY AND UNIVERSALS

Publica artigos académicos no campo da tipoloxía lingüística. Máis concretamente, esta revista céntrase nos problemas na diversidade tipológica da linguaxe humana.

LA TABLA REDONDA : ANUARIO DE ESTUDIOS TORRENTINOS

Revista que publica estudos sobre a obra do escritor Gonzalo Torrente Ballester.

TDR

Cun énfase no espectro experimental, vanguardista, intercultural e interdisciplinario, TDR cubre a arte da performance, teatro, danza, música, artes visuais, entretementos populares...

TEXAS STUDIES IN LITERATURE AND LANGUAGE

Revista dedicada á crítica literaria. Publica ensaios que abarcan todos os períodos da historia literaria e reflexan a variedade de enfoques críticos.

THEATRALIA : REVISTA DE POÉTICA DEL TEATRO

Revista dedicada ao teatro de todas as épocas históricas.

TRADUIRE

Creada en 1947, está editada pola Société Français des Traducteurs.

TRANEL

Esta revista busca ofrecer unha visión integradora e interdisciplinaria dos problemas que enfrentan actualmente as ciencias da linguaxe. Rrecibe traballos de campos tan variados como a sociolingüística, a análise de interaccións verbais, lingüística de corpus, psicolingüística, logopedia, pragmática, semántica, sintaxe, fonoloxía ou lingüística francesa.

TRANS : REVISTA DE TRADUCTOLOGÍA

Publicación anual da Universidade de Málaga que difunde traballos que tocan aspectos históricos, teóricos, metodolóxicos, didácticos, descriptivos e prácticos de todas as manifestacións da interpretación e tradución de linguas, da tradución intersemiótica, do contacto e choque de culturas e da retórica comparada.

TRAVAUX DE LINGUISTIQUE

Revista que ten como área especial de estudo o idioma francés abordado a través da investigación en lingüística xeral.

TRAVAUX DE LITTÉRATURE

Creada en 1988, esta publicación cubre a produción literaria francesa desde a Idade Media ata a época contemporánea. A partir de 2001, todos os números son temáticos.

LA TRIBUNA : CADERNOS DE ESTUDOS DA CASA-MUSEO EMILIA PARDO BAZÁN

Revista de carácter científico vinculada á divulgación da vida e obra de Emilia Pardo Bazán

TROIANALEXANDRINA

Troianalexandrina publica traballos sobre textos medievais europeos de materia clásica (materia de Troia, Alexandre Magno, literatura y mitoloxía greco-latina) y, en xeral, sobre a pervivencia da cultura clásica na Idade Media.

TULSA STUDIES IN WOMEN'S LITERATURE

Tulsa Studies in Women's Literature publica artigos innovadores, notas, investigacións e recensións sobre a literatura de mulleres de todas as épocas e sobre o feminismo.

THE USE OF ENGLISH

É a revista máis antiga dedicada á ensinanza do inglés.

VEREDAS

Revista semestral da Associação Internacional de Lusitanistas, publica artigos relacionados con calquer aspecto da lingua e das culturas lusófonas.

VÉRTICE

Revista mensual en lingua portuguesa de divulgación científica e cultural.

VICEVERSA : REVISTA GALEGA DE TRADUCIÓN

Revista da Universidade de Vigo, que publica traballos sobre historia e teoría da tradución, terminoloxía, fraseoloxía, ortografía técnica, comparación de linguas, reflexións dos tradutores sobre o proceso da tradución partindo do seu propio labor, críticas e recensións sobre as traducións publicadas en galego e sobre libros, en calquera lingua, relacionados coa disciplina.

VOX ROMANICA

Publica artigos sobre as linguas romances, así como sobre as súas literaturas e culturas

VOCES

É unha revista de filoloxía fundada en 1990 cuio obxecto de estudo son os temas relacionados coa lexicología latina e a Antigüidade tardía.

 

WIENER STUDIEN

Revista científica tradicional no campo dos estudos clásicos e da Patrística.

WOMEN'S STUDIES IN COMMUNICATION

Publicación oficial da Organization for Research on Women and Communication, abarca os seguintes temas: estudos de xénero, a muller relacionada cos medios de comunicación, o cine e a televisión, as ciencias sociais, a socioloxía ou a política social.

WORD

Revista cuatrimestral de lingüística publicada pola International Linguistic Association.

YEARBOOK OF ENGLISH STUDIES

Dedicada á literatura e á lingua dos países de fala inglesa.

YEAR'S WORK IN CRITICAL AND CULTURAL THEORY

Publicación que complementa a The Year’s Work in English Studies, e que proporciona unha bibliografía narrativa dos traballos publicados.

YEAR'S WORK IN ENGLISH STUDIES

Revista que fai unha revisión bibliográfica narrativa cualitativa dos traballos académicos sobre a lingua inglesa e as literaturas de fala inglesa.

YEAR'S WORK IN MODERN LANGUAGE STUDIES

Year´s Work in Modern Language Studies é unha revista que recopila anualmente unha bibliografía crítica de estudos sobre as linguas e literaturas latinoamericanas e europeas .

ZEITSCHRIFT FUR ROMANISCHE PHILOLOGIE

Revista especializada nas linguas e literaturas romances até o Renacemento.