Comisión de Biblioteca

 

• Decana:
              Natalia Sobrido Prieto
• Directora da Biblioteca Casa do Patín:
              Consolación Cubero
• Un representante do Dpto. de Ciencias da Saúde:

              Daniel López López
• Un representante do Dpto. de Bioloxía:
              Mónica Folgueira Otero
• Un representante do Dpto. de CC. Biomédicas, Medicina e Fisioterapia:
              Antonio Souto Gestal
• Un representante do Dpto. de Psicoloxía:
             Valentín Escudero Carranza
• Un membro do profesorado que imparta docencia na titulación de Enfermaría:
             Elvira Cobas Couto
• Un membro do profesorado que imparta docencia na titulación de Podoloxía:
             Sergio Pérez García
• Un representante dos estudantes do Grao en Enfermaría:
            Ana María Segade Calo
• Un representante dos estudantes do Grao en Podoloxía:
 

 

 

As funcións da Comisión de Biblioteca recollidas dentro do capítulo IV no artigo 38 serán:

a) Aprobar a política de desenvolvemento das coleccións e distribuír o orzamento no ámbito da súa competencia, de acordo coas liñas xerais que emanaren da Comisión de Biblioteca Universitaria.
b) Elaborar as normas de funcionamento dos Servizos Bibliotecarios e velar polo seu cumprimento, dentro do marco do Regulamento da Biblioteca Universitaria. Estas normas, estarán a disposición do público na Biblioteca da Casa do Patín.
c) Aprobar o informe anual da súa Biblioteca e remitilo á dirección da Biblioteca Universitaria.
d) Asesorar nas diferenzas de criterio que puideren xurdir entre a Biblioteca e calquera dos seus usuarios.
e) Asesorar en tódoos asuntos que pola súa importancia se estime necesario someter a súa consideración.