Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Licenciaturas  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Sistema de Garantía Interno de Calidade (SGIC)

 

No cadro do programa FIDES-AUDIT, a Facultade de Filoloxía elaborou o seu Manual do Sistema de Garantía Interno de Calidade e o Manual de Procedementos, que foron aprobados en Xunta de Facultade o día 18 de xullo de 2008. A segunda revisión e actualización do Manual e dos seus procedementos e anexos foi aprobada na Xunta de Facultade de 19 de xuño de 2013.

Os procedementos PE03 e PA04 foron revisados e actualizados en setembro de 2014, segundo se informou na Xunta de Facultade de 26 de setembro de 2014.

 

Tanto o Manual como os procedementos contan coa avaliación positiva da ACSUG. Pode consultalos nos seguintes enlaces:

Manual do Sistema de Garantía Interno de Calidade (MSGIC).

Manual de procedementos do SGIC: Procedementos Estratéxicos (PE01-03) | Procedementos Clave (PC01-07 | PC08-14) | Procedementos de Apoio (PA01-08) | Procedementos de Medición (PM01).

 

El 16 de junio de 2016 la ACSUG emitió certificación positiva de la implantación del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Filología conforme a las directrices establecidas en el programa FIDES-AUDIT. El certificado es valido hasta junio de 2022.

Certificado da implantación del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Filología de la UDC