Estrutura do goberno

A Universidade da Coruña artéllase en órganos comúns, de carácter unipersoal e colexiado, e organízase en departamentos, facultades, escolas, institutos de investigación, Escuela de Doutoramento e aqueloutros centros ou estruturas necesarias para o cumprimento das súas funcións.

Son órganos colexiados comúns a toda a Universidade o Consello Social, o Claustro Universitario e o Consello de Goberno.

Os órganos unipersoais comúns de goberno r representación da Universidade son o reitor, os vicerreitores, o secretario xeral e o xerente. O valedor universitario constitúe un órgano unipersoal da Universidade que ten encomendado velar polo respecto aos dereitos de todos os membros da comunidade universitaria.

Os departamentos, facultades, escolas, institutos de investigación e Escola de Doutoramento cos seus propios órganos de goberno e representación.

O goberno da UDC está formado por: