Comisión Asesora de Valoración de Documentos Administrativos

A Comisión Asesora de Valoración de Documentos Administrativos da Universidade da Coruña, que se constituíu o 25 de xuño de 2008, é o órgano colexiado encargado da avaliación das series documentais producidas polas unidades administrativas e de servizos da universidade.

Funcións:
A Comisión Asesora de Valoración de Documentos Administrativos da UDC desenvolve as seguintes funcións:
a. A identificación e análise das series e tipoloxías documentais que xeran os órganos de goberno, os servizos e as unidades administrativas da Universidade da Coruña, co fin de determinar o seu valor administrativo, legal, xudicial, informativo e histórico.
b. O establecemento dos prazos e criterios de transferencia da documentación administrativa ao Centro de Documentación e Arquivo.
c. A determinación dos criterios para levar a cabo a selección ou expurgo dos documentos, a fin de eliminar aqueles que non se consideren que deban ser conservados permanentemente.
d. A adopción de pautas para o acceso á documentación.

Composición:
- Presidente:  Carlos Aymerich Cano, secretario xeral
- Vocais:
    Ramón del Valle López, xerente
    Pedro López Gómez, catedrático da Facultade de Humanidades e Documentación
    María del Pilar Olmo Bosco, xefa do Servizo da Asesoría Xurídica
- Secretario:  José Luis Mínguez Goyanes, xefe do Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo

 

Acordos