Valedor universitario

Son funcións do valedor universitario velar polo respecto dos dereitos e das liberdades de todos os membros da comunidade universitaria.

As actuacións do valedor universitario están sempre dirixidas a mellorar o funcionamento da Universidade da Coruña como servizo público.

Valedor universitario
Valedor: Enrique Martínez Ansemil. Catedrático de Zooloxía