José Neira Vilas

José Neira Vilas

Ó excelentísimo señor don José Neira Vilas, polos relevantes méritos que concorren na súa persoa como escritor, capaz de recrear cun fondo lirismo o mundo das vivencias cotiás e pola sua permanente defensa da lingua e da cultura galegas como vieiros para tender lazos de entendemento entre ambas beiras do Océano Atlántico.