Claustro universitario

O Claustro é o máximo órgano de representación da comunidade universitaria, ao que corresponde a elaboración dos Estatutos.

O Claustro é convocado polo reitor, logo de acordo da Mesa do Claustro , e segundo o seu Regulamento de réxime interno.

Funcións

Funcións que lle corresponden ao Claustro

Composición

Documentos