TRABALLO DE FIN DE GRAO

As ensinanzas oficiais de grao concluirán coa elaboración e defensa pública dun traballo de fin de grao (TFG).

O TFG supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun proxecto, unha memoria ou un estudo concreto baixo a supervisión dun ou máis titores.
 

Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do Grao.
 

O TFG (6 ECTS) debe ser defendido e avaliado unha vez se tiver constancia fidedigna de que o
estudantado superou o resto dos créditos do título (234 ECTS).
 

O TFG é un traballo protexido pola Lei de Propiedade Intelectual. En consecuencia, a titularidade dos dereitos de propiedade intelectual, se é o caso, corresponderá a quen o realizase, salvo que se establecese doutra maneira no documento de asignación do TFG que cada estudante asine nos termos e coas condicións previstas na lexislación vixente.

A documentación xenérica para ámbalas titulación aparecen a continuación:

 

NORMATIVA

Regulamento

 

CALENDARIO

Calendario Traballo Final de Grao Oportunidad Adiantada de Decembro
Calendario Traballo Final de Grao Primeira e Segunda Oportunidade

 

SOLICITUDES

Solicitude de Acceso a Pacientes de la CUP

Solicitude de Acceso a Pacientes Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol

 

AXUDAS

Axudas para TFG en Galego


DOCUMENTOS DE AVALIACIÓN

  • Documentación para os titores

Informe do titor/es

 

  • Documentación para os tribunais         

Avaliaciones individuais: cada membro do tribunal reflectirá a súa valoración individual segundo a modalidade de traballo

 

Revisión Sistemática (deseño cuantitativo)

Revisión Sistemática (deseño cualitativo)

Estudo dun caso

Proposta de Investigación (deseño cuantitativo)

Proposta de Investigación (deseño cualitativo)

Traballo de Investigación (deseño cuantitativo)

Traballo de investigación (deseño cualitativo)

 

Avaliaciones conxuntas do tribunal: o tribunal reflectirá a súa valoración conxunta segundo a modalidade de traballo

 

Revisión Sistemática (deseño cuantitativo)

Revisión Sistemática (deseño cualitativo)

Estudo dun Caso

Proposta de Investigación (deseño cuantitativo)

Proposta de Investigación (deseño cualitativo)

Traballo de Investigación (deseño cuantitativo)

Traballo de Investigación (deseño cualitativo)