Cifras da UDC 2015

 

  2015 2014
Orzamento 116.192.086 € 114.923.507 €
Centros: 24 24
- Facultades 14 14
- Escolas técnicas superiores 4 4
- Escolas universitarias propias 3 3
- Escolas universitarias adscritas 3 3
Departamentos 43 43
Institutos 6 6
Centros tecnolóxicos de investigación 3 3
Titulacións oficiais: 128 121
- Graos 40 39
- Non adaptadas ao EEES 25 25
- Mestrados 63 57
Programas de doutoramento 36 33
Títulos propios de posgrao 25 26
Persoal docente e investigador (PDI) 1.427 1.416
Persoal de admón. e servizos (PAS) 765 757
Ratio PAS por cada PDI 0,53 0,53
Estudantes de grao e de titulacións non adaptadas ao EEES: 16.709 16.797
- Campus da Coruña 13.614 14.441
- Campus de Ferrol 2.095 2.356
Alumnado de novo ingreso en grao e titulacións non adaptadas ao EEES 3.354 3.342
Estudantes en mestrados oficiais 1.588 1.372
Alumnado de novo ingreso en mestrados oficiais 1.057 921
Titulados/as de grao e titulacións non adaptadas ao EEES 2.792 2.948
Titulados/as en mestrados oficiais 689 720
Estudantes de doutoramento 1.082 1.437
Estudantes en títulos propios 657 587
Mobilidade estudantes saíntes 482 549
Mobilidade estudantes entrantes 551 582
Ratio nº estudantes por cada PAS 19,50 21,03
Ratio nº estudantes por cada PDI 10,45 11,24
Alumnado Universidade Sénior 800 726
Grupos de investigación 118 121
Proxectos de investigación competitivos 12 54
Convenios/contratos de investigación con empresas ou institucións 240 193
Financiamento externo para investigación 9.366.360 11.951.089
Patentes tramitadas 25 15
Rexistros de sóftware 9 14
Teses de doutoramento 120 110
Postos de lectura 3.467 3.437
Gasto en fondos bibliográficos e documentais 2.077.718 2.371.378
Alumnado do Centro de Linguas 1.426 1.915
N.º total de convenios asinados 831 890