Estudos lingüísticos e literarios

Turmbau zu Babel / Pieter Brueghel el Viejo / Google Art Project

Bases de datos gratuítas

Biblioteca Digital Siglo de Oro (BIDISO): resultado do traballo do Seminario Interdisciplinar para Estudio de la Literatura Áurea Española (SIELAE), da Universidade da Coruña e varios proxectos de investigación. Este portal ofrece, para o uso de investigadores e público interesado, fontes para a investigación na literatura, a historia, a historia do libro e bibliotecas e a historia do arte dos séculos XVI e XVII. Dá acceso a bases de datos, edicións dixitalizadas (facsimilares e de textos transcritos) que ten que ver con: inventarios de bibliotecas particulares ou institucionais do Século de Ouro, emblemática, relacións de sucesos, polianteas, enciclopedias, repertorios de lugares comúns, mitografías e fontes de erudición.

CODOLGA: base textual que recolle documentación medieval en lingua latina relacionada con Galicia. Elaborada polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

CORGA (Corpus de Referencia do Galego Actual): diferentes tipos de textos da lingua actual, (literarios, xornalísticos, ensaisticos, etc.). elaborado polo Centro Ramon Piñeiro

CREA (Corpus de Referencia del Español Actual)

CORPES XXI (Corpus del Español del Siglo XXI)

CORDE (Corpus Diacrónico del Español): corpus textual de todas ás épocas e lugares en que se falou español, desde os inicios do idioma ata o ano 1975, en que limita co corpus de referencia del español actual (CREA). O CORDE está deseñado para extraer información coa que estudar as palabras e os seus significados, así como a gramática e o seu uso a través do tempo.

HighWire Free Online Full-text Articles: base de datos de artigos de revista da Stanford University.

The Oxford Cantigas de Santa Maria Database: acceso a información relevante sobre os procesos de colección, composición e compilación das Cantigas de Santa María. Ofrece material crítico para unha nova edición das Cantigas de Santa María, que será publicada impresa e electronicamente. A base de datos está baixo continuo desenvolvemento.

PhiloBiblon: base de datos bio-bibliográfica sobre textos romances escritos na península ibérica na Idade Media e principios do Renacemento. Consta de catro bibliografías distintas, cada unha das cales conta coa súa propia páxina principal.

Portal de léxico hispánico: realizado polo Grupo de Lexicografía y Diacronía da Universidade Autónoma de Barcelona, é un centro de información que almacena datos bibliográficos, lingüísticos e documentais sobre o vocabulario das linguas románicas da Península Ibérica e as súas respectivas variedades. Consta de tres bancos de datos relacionados desde os que se pode acceder ás referencias bibliográficas compiladas (Banco de Bibliografía), á información sobre o léxico analizado en estudos científicos (Banco de Léxico) e á documentación textual e lexicográfica de palabras (Banco de Documentación). O acceso en liña é gratuíto, aínda que hai que rexistrarse previamente.

TILG (Tesauro Informatizado da Lingua Galega): textos de galego  moderno desde 1612 ata a actualidade, recolle todos os xéneros e rexistros, desde o texto oral ata poesía ou prosa.

TMILG (Tesauro Medieval Informatizado): obras non notariais da Galicia medieval, literarias, históricas, relixiosas, etc.

Wordnet: base de datos de léxico da Universidade de Princeton. É unha mestura entre dicionario e base de datos lexicográfica que aporta exemplos das palabras en contexto, ademais de información morfolóxica e sinónimos.

Bibliografías

BrillOnline Bibliographies: permite unha busca limitada nas bibliografías da editorial Brill: ABIA (Index of South and Southeast Asian Art and Archaeology), Bibliography of Arabic Books Online (BABO), Book History Online (BHO), Index Islamicus Online, Index to the Study of Religions, Linguistic Bibliography Online, The Boston College Jesuit Bibliography e The International Aristotle Bibliography

Blogs

Hypotheses: plataforma de blogs de investigación en ciencias sociais e humanidades.

Hispanalia: blog de traballo para estudantes e docentes de español como lingua estranxeira

Catálogos

Aquén: ferramenta de divulgación e consulta desenvolvida no Seminario de Lingüística Informática que permite coñecer, localizar xeograficamente e visualizar cuantitativamente os topónimos oficiais de Galicia.

Arquivo do Galego Oral: corpus de interese multidisciplinar para estudar a situación da lingua oral galega.

Biblioteca Digital Mundial: biblioteca dixital internacional creada pola Biblioteca dol Congreso de Estados Unidos e a UNESCO. Os seus obxectivos son promover ol entendemento internacional e intercultural; aumentar o volume e a variedade dos contidos culturais en Internet; proporcionar recursos a educadores, académicos e público en xeral; e acadar , coa participación de institucións de diversos países, a redución da fosa dixital tanto entre países como entre a poboación de cada un deles. O material disponibel inclúe manuscritos, mapas, libros raros, partituras musicais, grabacións, películas, fotografías, documentos de arquitectura, así como outros materiais culturais.

Biblioteca Virtual de la Filología Española: directorio bibliográfico de dicionarios, gramáticas, libros de historia da lengua, de ortografía, ortología, prosodia, métrica, diálogos... Contén exemplares dixitalizados de máis de duascentas bibliotecas virtuais de todo o mundo, así como do repositorio de obras dixitalizadas de Google Books, HathiTrust, Internet Archive, Europeana, Dixital Public Library of America (DPLA), etc.

Biblioteca Virtual de la RedELE: biblioteca virtual da Red Electrónica de Didáctica del Español como Lingua Extranxeira. É un espazo para aloxar materiais variados (artigos, traballos de mestrado, teses, materiais audiovisuais, etc.) de interese para a formación do profesorado de ELE e para a insenanza/aprendizaxe do español como lingua estranxeira.

Biblioteca Virtual de Literatura Universal en Galego (Bivir): da Asociación de Tradutores Galegos.

Biblioteca Virtual Galega

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

BILEGA: Bibliografía Informatizada de la Lengua Gallega.

BiRMED: Bibliografía de Referencia delo Archivo Galicia Medieval.

British National Corpus

bUSCatermos: aplicación de consulta terminolóxica en liña da Universidade de Santiago de Compostela.

Cantigas Medievais Galego-Portuguesas: totalidade das cantigas medievaiss presentes nos cancioneros galego-portugueses, as respectivas imaxenes dos manuscritos e a música.

Cartografía dos apelidos de Galicia: ferramenta de investigación para poderen coñecer a difusión territorial dos apelidos de Galicia. Esta ferramenta sérvese dun sistema de información xeográfica que combina a estatística e a análise espacial.

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB)

Convivio: poesía medieval e cancioneiros.

CORGAetq: Corpus de Referencia do Galego Actual etiquetado.

Corpus del Español

O Corpus do Português

Corpus Paralelo CLUVI: Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo.

Corpus Técnico Anotado do Galego (CTAG)

Corpus Técnico do Galego (CTG)

Corpus Xelmírez: Corpus Lingüístico da Galicia medieval.

Galiciana: e a Biblioteca Dixital de Galicia impulsada pola Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e xestionada pola Biblioteca de Galicia, coa misión de difundir e preservar o rico patrimonio documental e bibliográfico galego

Galegobook

MedDB: base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa: corpus completo das cantigas medievais dos trobadores galego-portugueses, con información detallada tanto das composicións como dos aspectos histórico-biográficos dos trobadores.

Neoteca: banco de datos de neoloxismos da Universidade de Vigo. Baseada no Corpus Neo de prensa galega.

Nomenclátor de Galicia

PARES: portal de arquivos españois.

Portal de ditados tópicos galegos: reúne xentilicios, seudoxentilicios (alcumes) e mais refráns e cantigas referidas a algunha localidade ou ós seus poboadores.

Recursos integrados da lingua galega (RILG): recurso que permite buscas en todas as ferramentas do Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo.

Red de Bibliotecas Instituto Cervantes

Termoteca: banco de datos terminolóxico da Universidade de Vigo. Baseado no Corpus Técnico do Galego e no Corpus CLUVI.

Congresos

Encuentro práctico ELE

Enciclopedias, dicionarios

Cambridge Dictionaries Online

The Cambridge History of English and American Literature

The CMU Pronouncing Dictionary

Dicionario da Real Academia Galega

Dicionario de dicionarios da lingua galega: recompilación das obras lexicográficas históricas do galego moderno.

Dicionario de dicionarios de xirias

Dicionario de dicionarios do galego medieval: recompilación das obras lexicográficas históricas do galego medieval.

Dicionario de pronuncia da lingua galega

Dicionário electrónico Estraviz: completo dicionario de galego en norma AGAL.

Dicionario Slabý/Grossmann español-alemán

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa

Dicionario Visual Multimedia da Construción

Diccionario de Colocaciones del Español (DICE)

Dictionnaire en ligne de combinatoire du français: DiCouèbe

DiGaTIC: dicionario galego das TIC.

DiTerLi: base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

Ethnologue: languages of the world: enciclopedia que cataloga as 6909 linguas vivas coñecidas do mundo.

The Free Dictionary

Glossary of Linguistic Terms

Lexicon of Linguistics

Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española

Online Etymology Dictionary

Oxford Advanced American Dictionary

Oxford Advanced Learning Dictionary

Oxford Dictionaries

Ozdic: colocacións en inglés.

Poliantea: enciclopedias, repertorios de lugares comúns e misceláneas de erudición humanística.

Urban Dictionary

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega (VOLGa)

WordReference.com

Wordsmyth: the premier educational dictionary-thesaurus: dicionario de sinónimos e antónimos.

Institucións, organismos, asociacións

Asociación de Escritores en Lingua Galega

Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (AEDEAN)

Asociación Internacional de Hispanistas

Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG)

Associaçom Galega da Lingua (AGAL)

Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL)

The European Society for the Study of English (ESSE)

FORMESPA: espazo de colaboración para os usuarios da listaxe de correo Formespa (Formación de profesorado de español como lengua extranjera).

Instituto Cervantes: dá acceso, entre outras cousas, ao Centro Virtual Cervantes que ofrece materiais e servizos para profesores de español, estudantes, tradutores, xornalistas e outros profesionais que traballan coa lingua.

Instituto de Iberoamérica: dependente da Universidade de Salamanca

Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo

International Computer Archive of Modern and Medieval English (ICAME)

Mesa pola Normalización Lingüística

Servizo de Normalización Lingüística da UDC (SNL)

Real Academia Española RAE: a nova páxina da RAE inclúe, entre outros, os seguintes recursos: diccionarios: Diccionario de la lengua española, Diccionario panhispánico de dudas, Diccionario esencial, Nuevo diccionario histórico e Diccionarios anteriores (1726-1996); bancos de datos: Corpus del español del siglo XXI (CORPES XXI), Corpus del Diccionario Histórico (CDH), Corpus de referencia del español actual (CREA), Corpus diacrónico del español (CORDE) e o Fichero General; a Nueva Gramática e a Primera gramática; e a Ortografía 2010 e a Primera ortografía.

Sociedad Española de Lengua y Literatura Inglesa Medieval (SELIM)

Portais temáticos

ADESSE: base de datos de verbos, alternancias de diáteses e esquemas sintáctico-semánticos do español.

The Britannia Lexicon: descripción de léxico inglés medieval.

Cilenis Conxugador: conxugador dos verbos galegos.

Discourse in society: páxina do especialista no ámbito lingüístico da análise crítica do discurso Teun A. van Dijk, que ofrece acceso directo a libros e artigos en formato pdf. Tamén se atopan referencias bibliográficas e ligazóns a outras páxinas de interese.

ELE Actual Digital: recursos para profesorado de español como lingua estranxeira.

The English Server: Fiction Collection.

The English Server: Languages and Linguistics: recursos sobre linguaxe e lingüística, recompilados pola University of Washington.

Fundéu BBVA: Fundación del Español Urgente. Institución sin ánimo de lucro que ten como principal obxectivo impulsar o bon uso dol idioma español nos medios de comunicación.

Google Ngram Viewer (ou Google Books Ngram Viewer): un visor en liña, inicialmente baseado na base de datos textual de Google Books, que permite medir a evolución das frecuencias de calquera palabra ou frase curta dos n-gramas atopados nas fontes impresas entre 1500 y 2015 en inglés, francés, alemán, español, ruso, hebreo e chinés. Foi desenvolvido por Jon Orwant e Will Brockman, e lanzado en 2010.

Grupo de investigación sobre relaciones de sucesos (siglos XVI-XVIII) en la Península Ibérica: desde esta páxina web dase acceso ao Catálogo y biblioteca digital de relaciones de sucesos (siglos XVI-XVIII).

Handbook of Latin American Studies (HLAS Online): bibliografía de Latinoamérica consistente en obras seleccionadas e anotadas por estudantes. Editada pola División Hispánica da Library of Congress.

History of the English Language: páxina do English Department da University of Toronto que inclúe unha listaxe de ligazóns de todo o mundo para o estudo do inglés e da súa historia.

Laboratorio de ideas sobre el libro: espazo creado por profesionais do sector editorial español, no que se debate e analiza a situación do libro en relación coa sociedade actual e coas novas tecnoloxías.

Liam's Pictures from Old Books: máis de 3100 imaxes (iniciais decorativas e bordes, textos curiosos, debuxos, ...) gratis escaneadas en alta resolución de máis de 180 libros vellos ou raros diferentes, con comentarios de Liam Quin.

The LINGUIST List: recursos sobre lingüística, financiado por institucións e particulares.(Eastern Michigan University, Wayne State University).

Making of America (MoA): biblioteca dixital con aproximadamente 10.000 libros e 50.000 artigos de publicacións periódicas do S. XIX, de historia social americana desde o periodo prebélico ata a reconstrucción. As materias que máis abundan son educación, psicoloxía, relixión e ciencia e tecnoloxía.

Melus Organization. páxina web sobre literatura multiétnica (textos e críticas)

The Modern English Collection: páxina da University of Virginia Library que contén obras de ficción, non ficción, poesía, teatro, correspondencia, periódicos, manuscritos e ilustracións desde 1500 ao presente. Pódese buscar por apelido do autor ou por área de interese.

New York Public Library Digital Gallery: ofrece acceso libre e gratuíto a máis de 800.000 imaxes dixitalizadas das coleccións da NY Public Library, incluíndo manuscritos iluminados, mapas históricos, carteis antigos, impresos raros, fotografías e máis.

Norton Literature Online: páxina web con recursos de litertura de los EE. UU (textos literarios e documentos sobre ol contexto histórico e cultural de cada época)

The Online Books Page: páxina que contén máis dun millón de libros en acceso libre.

OTA Oxford Text Archives: acceso a textos electrónicos sobre literatura e lingüística en lingua inglesa. Realizado pola Oxford University. É necesario rexistrarse.

Parnaseo: servidor web de literatura española, estructurado en diferentes seccións: Lemir: revista española a texto completo sobre literatura española medieval e do Renacemento; Ars Theatrica: base de datos bibliográfica sobre teatro español, crítica e teoría teatral, actores,...etc.; Historia de la Imprenta Valenciana S. XVI, ligazóns literarios, etc.

Phonogal: conversor fonético galego.

SIL International: páxina desta organización sen ánimo de lucro, que trata sobre o desenvolvemento da linguaxe, a relación entre a lingua e a cultura, recursos de información, etc.

Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega (TALGA): Acceso gratuíto a recursos de tecnoloxía lingüística elaborados por este grupo de investigación da Universidade de Vigo.

Revistas-e

Abriu: Estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal

CiberLetras: revista de crítica literaria e de cultura.

Cyphers: revista fundada en 1975 para a publicación de poesía irlandesa e internacional, crítica e ficción.

Estudos de lingüística galega: revista de lingüística galega publicada polo Instituto da Lingua Galega baixo unha licenza Creative Commons.

ICAME Journal

Latindex: sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

Letralia, Tierra de Letras: a revista dos escritores hispanoamericanos en internet.

Literaturas.com

MarcoEle: revista de didáctica español lengua extranjera

Persee: revistas francesas en libre acceso.

Redalyc: Rede de revistas científicas de América Latina e o l Caribe, España e Portugal

Revista redEle: revista da Red Electrónica de Didáctica del Español como Lengua Extranjera.

Rinconete: revista diaria sobre cultura hispánica.

Scielo


Universidade da Coruña
Rúa da Maestranza, 9
15001 A Coruña
+34 981 167 000